Pashto Terminology of Pashtun's Tribal Customary Law and Usages [by M. I. Atayi; digit. Shamsullah Aryan] → Contents
آ

آر

ا

اتام, اتڼ, احمدزی پور, اربکی, ارتينه, اسيل (اصيل), اشر, اشرباڼی, انعام خواره, اوجره, اور, اوه (اووه) سره پرېکول, اوپره, ايسار, ايچلي, اکا, اېل

ب

بابيړی, بانډه, باور, بخښل (بښل), بد, بدرګه, بدل, بدي, بدڼ, برخه (بخره), برمته, بريد, بلندره, بلوسول, بند, بندون (بندوړ), بنډار, بونډۍ, بونګه, بوچه, بيرغ, بيټه, بټياری, بډانه, بېلګه, بې‌وسه

ت

تاوان, تخم, تربور, تربګنۍ, ترله, تره, ترور, ترکاڼ, تله, تور, تور ته د پناه ور کوونکي نېټه, تور سرې, تور ګوند, توره, توره او سپينه, توريان, تول, تولګر, تويغ, توپک, تيږه, تيږه ماتوونکی, تړ, تړون, تېری

ج

جرګه, جمات, جمع (جمه), جولا, جوړه, جګړه

خ

خان, خبره, خلات، خالوت، خلوت, خوله, خوله ماتول, خوله کږول, خون, خټاوه, خیرات, خۍ, خېل

د

د احمدزي نرخ, د بدرګې د مخ نیوي تاوان, د بدن د غړو تاوان, د بیرغونو سپارل, د تورو بیرغونو جرګه, د توري شپې شاهدي, د توري شپې چغه, د تېغ لوړه, د خبرو تیږه, د خونبها په مقابل کي د ښځو د ورکړي اندازه, د رزمک څلور نرخیان, د سپي تاوان, د سپین ږیري غله جزا, د عیسی نرخ, د عیسی په نرخ د خونبها اندازه, د لښکر چغه, د مرکچې د بې حرمتی تاوان, د ملامت برمته, د موسی نرخ, د مړوښي بدله, د مړي نه لاس نیول, د میراث له پاره قتل, د مېلمه د مرګ تاوان, د نجلۍ د سپکوالي ناغه, د ننواتي ترتیب, د نیمي شپې ناره, د نېټې تیږه, د ورمېږ دویني شریکوالی, د وچ خلي اخيستل, د ټوپک ناغه, د ټپ تاوان, د پلار پر کور د نامزادۍ د حاملدارۍ تاوان, د پلو غوټه کول, د چغي ډول, د ډبرو ټکول, د کنډر غل, د کور به دبې حرمتۍ په برخه کي د مېلمه تاوان, د کور سوځل, د کټ پښه نیول, د کټو ماتول, د کټوي پخول, د کږې غږ, داړه, درې بوجه, درې نیم سره, درېیمان, دوه ویشت شګه, دښمن, دېره, دېګان

ر

ربړول, رو, روغه, روڼي, رټل, رښتیا

ز

زنا, زورور, زیارت, زیاړي (ښکنځا), زېری

س

ساري, ساز ورکول, ساهل سهل (ګوند), ستانه, سر پرې کول, سرخېل, سلاته, سم, سور, سورلاسی, سوره, سورټکرۍ, سيال, سيالي, سيري خواره, سټه, سپين سرونه, سپين پايڅې, سپين پټکی, سپين ځدراڼ, سپين ږيری, سپين ګوند, سپکه سپکاوی, سپی, سپین

ش

شارګر, شارۍ, شر, شرم, شلاونډ, شلګون, شمله, شومی نيول, شوکه, شيګړه

ض

ضامنګړی

غ

غدۍ, غولی, غيرت, غچ, غږ ويل, غږ/ ږغ

ق

قرآن, قرآن لوستل

ل

لار (ليار), لار وهل, لاس لګول, لغړ پيران, لمن, لنګر, لوټول, لوړه, لوښي, لڅول, لښکر

م

مخ توری, مخ روڼی, مخی, مخۍ, مريی, مرکه, مرکچي, مرګ, مسافر, مشر, مل, ملا, ملاتړ, ملامت, ملک, منکر, مواد سنګ, مور, موره (مورزنه), مونجی, موټ, ميانځګړی, مير, ميرا, ميراته, ميراث, ميردمنه, مينځه, مټيزه, مځکه, مچلګه, مړوښی, مړينه, مړۍ, مڼيڅ, مېلمه, مېنه, مېړانه, مېړه

ن

ناغه, ناموس, ناوټ, نايي, نايک, نرخ, نرخيان, نرينه/ نارينه, نغری, ننواتي, ننګه, نه ګونه, نوغی, نوم, نيکه, نېک, نېکه

ه

هديره, هوډ, هډ, هډ ماتی, هډ په هډ کي

و

واده, واښه په خوله کي نيول, واک, ورشو, ورټه, ورکه, ولجه, وله/ ولۍ, ولور, ونډه, ويسا, وينه, وېرول, وېش

ي

يرغل, يرغمل/ يرغمال/ ارغمال

ټ

ټاپی, ټبر, ټيپه, ټپ, ټک, ټک کول, ټکری, ټکری اخيستل, ټېلو

پ

پر خره سپرول (سورول), پر مېلمه د ډزي تاوان, پرده, پرهار, پرېکړه, پزه پرېکړه, پسه, پسه حلالول, پلرينه, پلو, پنا, په خپل نامه په زوره کور ته بېول, په قبر کي څملاستل, پور, پوره په پوره, پيغور, پټکی, پچه, پړ, پړونی, پړی په غاړه کي اچول, پښ, پښتو, پښتونولي/ پښتونواله, پښېمانه, پګړه, پېغله

څ

څلور ګوتي, څلويښتي, څلی, څلی ور کول, څلی ړنګول, څورۍ, څړ, څړ ځای, څړه

چ

چغه, چورۍ, چپاول, چپه پاتا, چچګر, چړی

ډ

ډارول, ډبره, ډم, ډمه, ډول, ډول ډنګول, ډولچي, ډوډۍ

ړ

ړنده, ړنګه

ږ

ږغ, ږیره

ژ

ژبه, ژرنده, ژوبله

ښ

ښرا, ښندنه, ښځه, ښځي ته لوړه ور کول, ښکنځا (زيړي)

ک

کام, کرړه, کرښنده, کرښه, کرکه, کشر, کشنده, کفن, کلا, کلال, کلانتر, کلی, کندی, کنډاسه, کهول, کور, کور سوځل, کونډه, کوين, کوټ, کوډخه, کوډي (جادو), کوډۍ, کوږ نرخ, کټو ګرځول, کټ‌مير, کږدۍ, کږه, کږه خبره

ګ

ګايه, ګاړی (ګوند), ګرم, ګرمه, ګرو, ګلو خوړ, ګمارل, ګنده, ګوتلکه, ګوجر, ګور, ګورمال, ګومل, ګوند, ګوندي, ګوډه, ګټل, ګډه امۍ

____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai