Lights
Home
آ ا ب ت ج خ د ر ز س ش ض غ ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ
ګا ګر ګل ګم ګن ګو ګټ ګډ
ګټل

ګټل

ګټل د دعوې د ګټلو مفهوم ور کوي، دا نو که د قتل په پېښه کي وي او که په نورو مسايلو کي وي. کله چي پر مدعي بريالی سي، وايي چي خپل مړی ئې وګټی يا ئې ټپ وګټی. (پښتو ګټل) يوه اصطلاح ده او مفهوم ئې دا دئ چي پښتو ګل د هر پښتانه وظيفه ده، يعني پښتو بايد وساتئ. د قبيلو په جرګه کي چي کله پرېکړه صادره سي، نو وايي ګټل د پلانګي خوا ته دي. دلته هغه خوا يادوي چي فيصله ئې طرف ته په ګټه تمامه سوې وي. که د يو چا ورور يا پلار وژل سوی وي او زوی يا ورور ئې غچ واخلي او مدعي مړ کړي، نو داسي هم وايي چي ورور ئې وګټی يا پلار ئې وګټی، يا دغه کسان په نامه يادوي، مثلاً وايي: سدو ئې وګټی.
Source: [د کتاب نوم: د پښتني قبيلو اصطلاحي قاموس (حقوقي- جزايي- تعاملي)؛ ليکونکی: کانديد اکاډميسن محمد ابراهيم عطايي؛ چاپوونکې اداره: د پښتو څېړنو نړيوال مرکز کابل؛ د چاپ کال: ۱۹۷۸ز.؛ ډيجيټل کوونکی: شمس الله آرين، قاموسونه ټکی کام ۲۰۲۰ز.]
____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai