Lights
Home
آ ا ب ت ج خ د ر ز س ش ض غ ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ
د دا در دو دښ دې
داړ

داړه

دسته جمعي هجوم ته داړه ویل کیږي. په قبیلوي بدیو کي داړه وهل رواج لري، بالعموم د غلو چپاو ته داړه ویل کیږي . داړه د مړیني او ژوبلي سره ملګرۍ وي . داړه او چپاو سره نژدې مفهوم لري، خو چپاو د لښکر کښي په ډول پر یوه قبیله یا کلي حمله ده او داړه د غلا په منظور ډله ایز هجوم دئ. داړه بالعموم د شپې وهل کیږي، خو کله کله چي د لارو اهمیت خراب سي ، نو د ورځي هم داړه وهل کیږي . د داړې د ډلي غړي ته داړه مار ویل کیږي او د کنائې په ډول هغه چاته هم داړه مار ویل کیږي چي ډېر بد وي . داړه د عامه مصلحت څخه د باندي کار دئ او د قبیلې د ټولو ګډه وظیفه ده چي کوم ځای داړه وهل کیږي ، د مخ نیوي له پاره ئې په وسله وال ډول مخه ونیسئ .
Source: [د کتاب نوم: د پښتني قبيلو اصطلاحي قاموس (حقوقي- جزايي- تعاملي)؛ ليکونکی: کانديد اکاډميسن محمد ابراهيم عطايي؛ چاپوونکې اداره: د پښتو څېړنو نړيوال مرکز کابل؛ د چاپ کال: ۱۹۷۸ز.؛ ډيجيټل کوونکی: شمس الله آرين، قاموسونه ټکی کام ۲۰۲۰ز.]
____
Home
Contact
Qamosona on Facebook
Video Tutorial: How to use Qamosona.com
Free Pashto Stories for kids
Privacy and legal Statment
Copyright © 2002 Qamoson.com All Rights Reserved.
Any Website can link to us or use our webpage as Iframe but only if it is non-commercial, non-military, non-intellligence, non-violent and non-profit Website. We request you to send us your name, email-adress and your Project URL if you are linking to us or if you are using our Webpage as Iframe. It is not permitted to save or chache queries or any query results from our Website on any electronic and non electronic device or System. We reserve the right to change this policy any time we decide to. Everyone except those who work for military or any intelligence agency may use our free online dictionary services. No part of this website or its content may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, caching and recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Qamoson.com owned by Ahmad Wali Achakzai