Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
上下 上个 上任 上午 上口 上台 上帝 上次 上油 上流 上级 上肥 上边 上进 上釉 上风
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shang4] () ( تر );باندې;برسېره;برسيره;بل خوا;بیا;پاى;پر;پرې;په دى برخه كى;پورې;پورې خوا;پورى غاړه;تراوسه;تمام;ځښکله;ختم شوی;خلاص;خلل;دوباره;ډير;سربېره;سربيره More…
2.
[shang4] () (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
3.
[shang4] () او چتول;او چتيدل;اوچت;باندې;برسېره;پاس;پلوى;په;په پوره توګه;پورته خواته;پورته كول;پورته كيدل;تر;جګ;جګول;جګيدل;دپاره;سيخ;کړتې;له;لوړ;نيغ;هسكول;ولاړ;ولاړو;(په);ويلاړ;کوزوپاس;مخ More…
4. 上下
[shang4 xia4] () باڼيچك يا باڼي چغ;ترک;دنګ;دنګېدل;ډيمباچك;غنجرباز;غنجلبيكه;كوزوپاس كېدل;کپان;کړ;ماڼيچغ;منډاچغ;منډيچغ
5. 上个
[shang4 ge4] () (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
6. 上个星期
[shang4 ge4 xing1 qi1] (琍戳) تېر
7. 上任
[shang4 ren4] (ヴ) دچارو واګې په لاس كې اخيستل_ترلاسه كول;واك ته رسېدل
8. 上午
[shang4 wu3] (と) برېزر;سبا;سبايي;سهار;سهارنی;شنه خړه;ګهـيځ;ګهيځنی;يوه روځ سهار;سهارګاه;څاښتي;صبحدم;څاښت;صبح;صبانى;تنکی
9. 上口罩
[shang4 kou3 zhao4] (竛) لغمکه;اربوز;ترګ;خولبند;خولپورى;خوله ورتړل;خولواښی;خولوندونی;دتوپك خوله;كټپوز خولبورى;كټپوز وراچول;کتبوزی;کټپوز;کړپوز;کمبوزی;کيزه ور اچول;وربوز;ورسك;اوربوز;درشونډی;کټ More…
10. 上台
[shang4 tai2] () ; come into power (in politics)
11. 上帝
[shang4 di4] () اباتوونکی;آفريده ګار;پنځاوو;توليدوونکی;جوړوونكى;جوړوونکی;خلقوونکی;رغوونكى جوړښت;سازوونکی;صانع;کردګار;لمسوونکی;مفتن;پيداکوونکی;خالق;خلاق
12. 上次
[shang4 ci4] (Ω) تېر
13. 上油
[shang4 you2] (猳) پترول;پټرول;پطرول;تېل;تيل;غوړ;غوړول;غوړى;غوړي;آيل;نفت;جواز;فلېل;نفت لرونکی;خم;پټرولي;ترپل;معدني
14. 上流
[shang4 liu2] (瑈) ارستوکراتيک;اشرافي
15. 上级的
[shang4 ji2 de5] () قدمدار قدم دار،;اوچت;په رتبه كې پورته;دښوونځى يا پوهنځي دوروستي كال شاګرد;دښوونځي يا پوهنځي وروستى كال ته مربو;علوي;لوړ;مخكې;مسر;مشر;وړاندې;مشری;کلان;انتهائي
16. 上肥料
[shang4 fei2 liao4] () اباتول;ابادول;بلار بول;سره ور كول;ښيرازه كول;مستول;بلاربول
17. 上边
[shang4 bian5] (娩) پاسنى مخ برسېرن مخ;پورتنى مخ
18. 上进的
[shang4 jin4 de5] (秈) ارزومن;آرزومن;شوقمن;غوښتونكى;نامزد;داوطلب
19. 上釉
[shang4 you4] (筕) ( په ښيښه );( چې خاورين لوښوته يې وركوى );په ښيښه پوښل;چل چراغ;ځلانده استر;ځلول;دښيښى استر ور كول;قنديل;مينا
20. 上风
[shang4 feng1] () (سمندري اصطلاح);دباد په لوري تلونكى;دباد خواته;دباد دار الوتلو پلو;دباد دخوا