Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
买东 买人 买办 买卖 买回 买帐 买手 买方 买面
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[37742] (禦) پېرود;اخيسته;اخيستون;پېرنه;پېرودنه;خريد;خريداري;رانيونه;رانيوه;سودا
[mai3 dong1 xi5] (禦狥﹁) بورډ;تجارتي;ترړه;تېځ;ټاخ;ټپال;ځغاست;ځغاسته;ځغستا;ځغستنه;ځغلېده;زغاست;زغل;زغلېده;سودا;سوداګريز;کمېشن;کميسيون;ماتومى
3. 买东西
[mai3 dong1 xi5] (禦狥﹁) پلورځی;مستري خانه;اټ;اټۍ;امبارخانه;پلورنځی;په دكانو ګرځيدل;تجارتځى;تجارتخانه;ترکهار;چارځاى;دكان;دکان;دوکان;سودا اخيستل;كارځاى;هټ;هټۍ;کارستان;مغازه;شاپ;ماشين More…
4. 买人情
[mai3 ren2 qing2] (禦薄) بوټپاکی;چا پلوسى كول;چاپلوس;خوشامندګر;ژانی;ژباون;ستايل;غوړژبی;غوړه مال;غوړه مالى كول;غوړې ګوتې ورکول;لکۍ ور ته وهل;لمغړى;لوڅکی;متملق;غوړژبي;خوش آمد;هاړه هوړه;چاپلوسي More…
5. 买办
[mai3 ban4] (禦快) کمپرادور;دلال
6. 买卖
[mai3 mai4] (禦芥) پلورل او پېرودل;دتجارت مال;دوکان داري کول;سوداګري کول;غذايي مواد;مال;متاع;وسته;دېسي
7. 买回者
[mai3 hui2 zhe3] (禦) بچاوونکی;بچوونکی;پاسره ګر;پاسره وال;ژغورن;ژغورندوی;ژغورونكى;ژغورونکی;ژغوری;سپموک;سپموونکی;شفاعت كوونكى
8. 买帐
[mai3 zhang4] (禦眀) لمانځل;قدرول
9. 买手
[mai3 shou3] (禦も) او نهنګ نر;بربره;بکونانۍ;بوکڼۍ;پوکاڼه;پوکناڼۍ;پونګه;ثور;جخ;جوخ;حباب;خورخوټۍ;دځينو ژوولكه دپيل;ديوى مهمى مو ضوع په شا وخوا كښى دپاپ ليك;ډومبکى;غوټی;غوسکی;غويى;کوبۍ;کيکار;هغه More…
10. 买方
[mai3 fang1] (禦よ) اخيستونکي;بيرودونكى اخيستونكو را نيونكى;خريدار;رانيوونکی
11. 买面子
[mai3 mian4 zi5] (禦) لمانځل;قدرول