Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乳品 乳母 乳牛 乳胶 乳酪 乳香
2. 乳母
[ru3 mu3] (ㄅダ) تئيي;دايه;دايې;دشودو مور;دشودومور;دايي;شيدې
3. 乳牛场
[ru3 niu2 chang3] (ㄅ初) لبنيات
4. 乳胶
[ru3 jiap1] (ㄅ溅) محلول لكه غوړى چه په او بو كې حل شوى وى;مستحلب
5. 乳酪
[ru3 lao4] (ㄅ筎) ايدک;پنير;پوڅه;خيدک;کوينی;يکدګ;يېږدګ;يېږدک
6. 乳酪农场
[ru3 lao4 nong2 chang3] (ㄅ筎笰初) پو څه او نور جوړوى;دشيدو;شوديز;كوچو او پوڅى پلورنځى;لبنيات;هغه ځاى چه هلته له شيدو څخه كوچ
7. 乳酪的
[ru3 lao4 de5] (ㄅ筎) داکه;ډاکه
8. 乳香
[ru3 xiang1] (ㄅ) مصطکي;پړکی تړ;شنې;ګلګل;علک