Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
五体 五十 五百 五角
[wu3 ti3 tou2 di4 de5] (き砰щ) ( پرسينه );اوارېدل;آوارېدل;پيتېدل;ټيټېدل;چخپيتېدل;چختاړېدل;څخيدل;څښېدل;څكېدل;خولمېدل;سپيتانه كول;ښويېدل;هوارېدل;اروا;ميوميو;سپکول
3. 五十
[wu3 shi2] (き) پنځوس;پنځوسم
4. 五百
[wu3 bai3] (きκ) پنس;پونس
5. 五角大楼
[wu3 jiao3 da4 lou2] (きà加) and serves as United States Department of Defense headquarters