Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hui4] (穦) اهل;اهليت لرونکی;باکفايته;جوګه;قابل;قادر;لايق;مستعد;ماهر;پياوړی;داهي;مقتدر;پوه;عاقلانه;پوخ
2.
[kuai4] (穦) حسابداري;شمېراند;ګڼوڼکی;حسابي;محاسبوي;ص;دفترداري
3. 会友
[hui4 you3] (穦ね) ممبري;تعلق;حق العضويت;ځيږتيا;عضويت;غړيتوب;غړى
4. 会员
[hui4 yuan2] (穦) څېړندوی;اندام;عضو;غړى;غړی;ممبر;لېکمن;عضوه;هنډه;رکن;دښاري شوراغړى;دملي شوراغړى
5. 会客
[hui4 ke4] (穦) اخيستل;استقبالول;پذيرايىكول;پوهيدل;پيداكول;تلقى كول;دننو تواجازه وركول;رسول;رسيدل;روغبړكول;مخې ته وتل;منظورول;منل;موندل;نيول;هرکلى More…
6. 会客室
[hui4 ke4 shi4] (穦) ملاقات;ملاقاتي
7. 会引起反对的
[hui4 yin3 qi3 fan3 dui4 de5] (穦ま癬は癸) د نيوکې وړ;داعتراض وړ;غيرقابل تحمل;کږلئ
8. 会感染的
[hui4 gan3 ran3 de5] (穦稰琕) اخيستونکي;پاږوونکی;سارى;ساري;سرايت کوونکی;عفوني;متعدي
9. 会晤
[hui4 wu4] (穦编) ( سره );اجوتېدل;انتظارايستل;برابرېدل ليدل;پنډال;په ځاى كول;تجربه كول;تيرول;جنګ كول لګېدل;راغونډېدل;سترګې سپينېدل;سره پيژندل;سره ټولېدل;سره جنګېدل;سره لګېدل;سره ليدل;سره More…
10. 会死
[hui4 si3] (穦) ( فاني );( لكه ټپ );انساني;پناکېدونکی;تلونى;فاني;فنا کېدونکی;كاري;مړونى;وژونكى;مړونی;مرګانه;مرګي;کاري
11. 会漏
[hui4 lou4] (穦簗) چاود;څڅوبې;څڅېدنه;درز;سورى;سوری;زنزېدل;افشا كېدل_بربنډېدل;ښكاره كېدل_كول ◊ [hui4 lou4] (穦簗) چاود;څڅوبې;څڅېدنه;درز;سورى;سوری;زنزېدل;افشا كېدل_بربنډېدل;ښكاره More…
12. 会籍
[hui4 ji2] (穦膟) ممبري;تعلق;حق العضويت;ځيږتيا;عضويت;غړيتوب;غړى
13. 会诊
[hui4 zhen3] (穦禘) برل;پريڼ;چګول;سلا;سېن;غور;غورکونه;کانګرس;کنفرانس;مشاوره;استصواب;مشوره;مصلحت;سلامشوره;مُشاوِره
14. 会话
[hui4 hua4] (穦杠) ګپ شپ;بحث;بيور;پريڼ;تکلم;خبرې;خبرې اترې;ديالوګ;ډيالوګ;سکالو;سنجش;سنجونه;سېن;صحبت;غږېدنه;غږيده;غور;غورکونه;ګړ و بړ;ګړهار;کړس;لام More…
15. 会道门
[hui4 dao4 men2] (穦笵) پټه ټولنه