Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伸展 伸延 伸开 伸缩 伸长
2. 伸展
[shen1 zhan3] (甶) ادامه;الحاقيه;امتداد;اندازه;اوږدونه;اوږدېدنه;بعد;پراختيا;پراخوالى;پراخونګ;پراخونه;پراخېدنګ;پراخېدنه;پراخېده;پراخي;پلنتوب;تمديد;تو سعه;ټالونه;ټالېدنه;ټالېده;حد;دنباله;زياته More…
3. 伸延的
[shen1 yan2 de5] (┑) ادامه ورکول;اوږدول;تمديدول;غځول;غځول اوږديدل;غځېدلی;غځيدل;غزيدلی
4. 伸开
[shen1 kai1] (秨) ادامه ورکول;ارتجاعيت;الستيکي;الستيکيت;الغچول;اوږدول;اوږدېدل;پراخېدونکی;پلنتوب;پېشېدل;ترېيل;تمديدول;تنکى;جعل More…
5. 伸缩性
[shen1 suo1 xing4] (罽┦) دكږيدو قابليت;نرمى;الستيکيت
6. 伸长
[shen1 chang2] () امتداد;اوږدونه;دنباله;غځونه;غځېدنه;غزونګ;غزونه;غزېدنګ;غزېدنه;غزيده;وږدونه;وږدوه;تطويل