Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
低三 低劣 低压 低吠 低唱 低地 低层 低成 低气 低等 低级 低落 低语 低调 低贱 低阶 低音
2.
[di1] () ټيټ مزاجه;( لكه دغوائى);اسکېرلى;اهوړ;ايروپر;ايڼ;بته;بد رګه;بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بمبوق;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;بېرحمه;پاجي;پست;پله پسې والی;په More…
3. 低三下四
[di1 san1 xia4 si4] () پرشاكېدل;تسليمېدل;چاپلو سى كول;وېرېدل;څکېدل
4. 低劣
[di1 lie4] () ادنا;ادنی;ټيټ;سفلي;ښکتنی;کوړته;کوزنی;لاندېسی;راکښته
5. 低压
[di1 ya1] (溃) زپلتوب;لټه;(په اقتصادكې);(په مو سيقى كې);انحطاط;انفعال;بحران كساد;پرځونګ;تابع كول;تابلو;تعدی;تفريط;تقليل;تلاوه;تنزل;تنقيص;توپير More…
6. 低吠
[di1 fei4] () بوده;(پود);او دنه;اوبدنه;پليتن;ټمېدل;ټوكر;جلی;غپ;غپا;غپل;غپېدل;غپېدنه;غپېده;پوده
7. 低吠声
[di1 fei4 sheng1] (羘) بوده;(پود);او دنه;اوبدنه;پليتن;ټمېدل;ټوكر;جلی;غپ;غپا;غپل;غپېدل;غپېدنه;غپېده;پوده
8. 低唱
[di1 chang4] (佰) بڼ بڼ;بنګ;بنګا;بنګهار;بنګېدنه;بنګېده;بڼهار;بوزبوزی;بوڼهار;زمزمه;زوږ;غرغر;غرهار;غرېدنه;غورهار;غورېدنګ;غورېدنه;غورېده
9. 低地
[di1 di4] () جلګه;دامان;ژوره;شاګۍ;كښته اواره مځكه
10. 低层
[di1 ceng2] (糷) کښته والی
11. 低成本
[di1 cheng2 ben3] (Θセ) ټچ;کم قيمته;ول;بې مزه
12. 低气压
[di1 qi4 ya1] (溃) زپلتوب;لټه;(په اقتصادكې);(په مو سيقى كې);انحطاط;انفعال;بحران كساد;پرځونګ;تابع كول;تابلو;تعدی;تفريط;تقليل;تلاوه;تنزل;تنقيص;توپير More…
13. 低等
[di1 deng3] (单) ادنا;ادنی;ټيټ;سفلي;ښکتنی;کوړته;کوزنی;لاندېسی;راکښته
14. 低级
[si1 ji2] () کښته والی
15. 低落
[di1 luo4] (辅) پرځېدلی;دل سرده;دلسرد;ذبح;رسم کښونکی;ښکته;غمجن;لوېدلى پرېوتلى;مړاوى;هړاند;سينه داغی;بې زړه;آشفته;آشفته حال;اوتر;سرګردان;غړند
16. 低落
[di1 luo4] (辅) ټيټ مزاجه;( لكه دغوائى);اسکېرلى;اهوړ;ايروپر;ايڼ;بته;بد رګه;بدخولی;بدزبانه;بدژبی;بمبوق;بې ځواکه;بې سېکه;بې طاقته;بې قوته;بې کونګه;بې متره;بېرحمه;پاجي;پست;پله پسې والی;په More…
17. 低语
[di1 yu3] (粂) بنګېدل;ترشنډو لاندې خبرې كول;ترنم کول;ډونګېدل;زمزمه کول;زومېدل;ژوولى خبرې كول;غم غم;غم غم كول;بونګېدل;غرغر;ګورېدل;بڼېدل;ګړ
18. 低调
[di1 diao4] (秸) اسرارآمېز;باطني;خفي;خفيه;راز;رمز;سر;سري
19. 低贱
[di1 jian4] (解) اسکېرلى;اسکېرلی;بې خولې;بې دماغه;بې عزته کول;پاسو;تحقيرول;توهينول;چرلنډ;ځځېرل;حقير;حليم;خاكسار;خاکسار;خاورې;د پښو خاورې;روښانېدل;زبون;سپکول;سپي;(د);تر کونه ايستل;ستول;سر More…
20. 低阶
[di1 jie1] (顶) کښته والی