Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
使 使 使上 使不 使人 使住 使信 使偏 使光 使入 使兴 使凉 使凌 使厌 使合 使唤 使回 使团 使困 使固 使复 使失 使娱 使孤 使安 使平 使徒 使恶 使惹 使愤 使成 使拉 使断 使无 使显 使有 使服 使极 使活 使清 使湿 使溺 使烦 使狂 使生 使用 使畏 使相 使穿 使突 使窒 使纠 使耳 使腐 使膨 使自 使花 使苦 使蒙 使蔓 使衰 使被 使负 使赚 使起 使转 使退 使醇 使醉 使锐 使骇 使高 使魔
selected terms: 152

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 使
[shi3] (ㄏ) استاځى;استازی;اېلچي;ايلچى;ځرى سياسى نماينده;ښکارندوی;استازي;مختار;ترجمان;ځرى;سياسي استازى
(ㄏ ... ぃ) اپوټه کول;الوړې کول;بدزبانه;رحلت
3. 使 ... 丰富
[/史 /丰 /偩] (ㄏ ... 伦碔) اباتول;ابادول;بډاى كول;بڼاوول;تارل;جړاوول;دولت مند كول;ډولي کول;سينګارول;غنى كول;بډايول;غني
4. 使 ... 习惯于
(ㄏ ... 策篋) (روږد);اّموخته;چوچ;ځونګه;دستور;دستوره;دود;رسم;رواج;رواجي دود;روږد توب;روږدى;شور;عادت;عرف;لښه;ليله;اعتياد;اموخت
5. 使 ... 凹下
(ㄏ ... ) چپړيتول;چيتپيتول;چيتول;چيخپيتول;غاښ;غاښ جوړول;ګومبۍ;کړوپول;کو;مټونګه;کړوپ توب;ژوروالی;ژوره
6. 使 ... 加入
(ㄏ ... ) لورنۍ
7. 使 ... 发生
(ㄏ ... 祇ネ) اغزن;بخار;جوړ جاړی کول;جيره;جيغه;چکل;څښل;څکل;څېښل;خبر;رحلت;شومل;شومول;ګوټل
8. 使 ... 受到
(ㄏ ... ) (لكه او سپنه چه اورته ور څرمه شى);اوڅارول;بر بنډول;برسېرول;په ډاګه کول;تر اغېزې لاندې را وستل;جوتول;څرګندول;د ورا کول;دور څرمه كول;ډاګه;(په);کول;ډاګيزول;را سر بېره More…
9. 使 ... 变坏
(ㄏ ... 跑胊) خرا بول;ګارول;ويجاړول;خرابول;ورانول
10. 使 ... 喜悦
(ㄏ ... 尺) خوښي;ښادېدنه;دربلۍ;ابتهاج;آغې;اننده;اوښۍ;پووې;تفنن;جم و جوش;حظ;خشالي;خوښى ښادى;خوښى كول;خوشالتيا;خوشالى;خوشالى راوړونكى;خوشالى More…
11. 使 ... 增加到三倍
(ㄏ ... 糤) درې ستوى كول;درې ګونى درې كسيزه ډله;درې ګوني كول;درېګون;غوراينه;درې ګون;ګون;چند
12. 使 ... 安静
(ㄏ ... 繰) ارام;آرام;اّرام;آرامتوب;آرامتيا;آرامش;آرامول;اسايش;اسوده;آسوده;البنګ;آمودود;بې حركته;بې حرکته;بې ږغه عكس;بې غږه;بېحرکته;بېغمه;بیا;بيا هم سره له دې;پټه More…
13. 使 ... 容易
(ㄏ ... 甧) اسانول;آسانول;اوږه ورکول;روانول;شاټينګول;ګواخل;کومک کول;لاس نيول;لاس نيوی کول;لاس ورکول;تسهيل
14. 使 ... 平衡
(ㄏ ... キ颗) ( شاخص );(توازن);اعتدال;انډول;برابروالی;برابرول;بندر;بندرګا;بيلانس;پټن;حمل;خونسردي;درنښت;ډکه;سړه سينه;ښودونكى;لنګرځی;مثبتيت;موازنه;انډول برابرول;انډولول
15. 使 ... 年轻
(ㄏ ... 淮) ځوانول;ځوانېدل
16. 使 ... 强烈
(ㄏ ... 眏疨) پرېړول;پېرړول;ژورول;ژورېدل;غوچول;غورسول;غوچېدل
17. 使 ... 忧郁
(ㄏ ... 紐) اخلالول;اوره;اوريځ;بدنامول;بدنامېدل;په اور پځوپټول پټول او تورول;په وريځو مڼدل او توريدل;ترړي;دوړى;ډله;مرغسانه;هر هغه شى چه توره اووېر وونكې بڼه او منظره لرى;ورنده;ورېځ;ابر;غړڅکى More…
18. 使 ... 快乐
(ㄏ ... е贾) خوشالول;زړوركول;ژوندى كول;ساوركول;مستول
19. 使 ... 快乐起来
(ㄏ ... е贾癬ㄓ) ژوندى كول;مايه
20. 使 ... 恶化
(ㄏ ... 碿て) ;نور ځپل