Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gong1] (ㄑ) پر ځاى;په بدل;په غرض;په ګټه;په لحاظ;ځښکله;ځكه چه;ځکه;ځکه چې;دا په دا;دپاره;ددې کبله;را په دېخوا;راايسته;راپه دېخوا;رادېخوا ته;راسې;راهيسته;راهيسې;رايسته;که څه هم;لپاره;لره;له More…
(ㄑ ... ) اټاله;احتياطي;اذوقه;آذوقه;ارګانه;اکمالول;اماده کونه;پېش بيني;تايه;تجهيز;تد More…
3. 供养
[gong4 yang3] (ㄑ緄) اېښودل;ايښول;بچ کول;بچاوول;پاتې کول;پاتې کېدل;په پښوکول;په سر کول;ټاټوب;جار ايستل;څارکول;څارل;ځاى په ځاى كول;حفظ کول;حفظول;څکېړل;ځيره;خرومه;خوندى كول;دايمي;دپيښو More…
4. 供娱乐用的
[gong1 yu2 le4 yong4 de5] (ㄑ甌贾ノ) انک;بمبوړی;پنډته;پېچموزې;پېښاو;پېشمنډۍ;تفرېح;تفريح;تفنن;تماشه;ټټوبه;ټټوغی;ټوقه;ټوکه;ټوکې کول;خېله خندي;سات تېري;ساتېري;ساتېری;ساتيرى;ساعت More…
5. 供应
[gong1 ying1] (ㄑ莱) اټاله;احتياطي;اذوقه;آذوقه;ارګانه;اکمالول;اماده کونه;پېش بيني;تايه;تجهيز;تد More…
6. 供桌
[gong1 zhuo1] (ㄑ) پام كول;ازمويل;آزمويل;آزمېيل;اشاره كول;اګاه کېدل;امتحانول;بدرګه كول;په زړه لرل;پوهنه;پوهه;پوهېدل;پېدا کول;پيېدل;جاروتل;څارل;حکمت;ځيركېدل;دانايي;دانش;سترګې پرې More…
7. 供给
[gong1 gei3] (ㄑ倒) تدارک;تهيه;رس
8. 供给
[gong1 gei3] (ㄑ倒) کاشکې
9. 供给军需品
[gong1 gei3 jun1 xu1 pin3] (ㄑ倒瓁惠珇) سمبالول
10. 供职
[gong4 zhi2] (ㄑ戮) چوكۍ په غاړه اخيستل;دنده په غاړه اخيستل
11. 供血者
[gong1 xue4 zhe3] (ㄑ﹀) (طب);بخشش ور كوونكى;بسپنه ور كوونكى;خير رساند;وينه ور كوونكى
12. 供认
[gong4 ren4] (ㄑ粄) اقرار كول;اقرارکول;اقرارېدل;خپله ګناه منل يا په ګناه اقرار كول;قايلېدل;منل;اقرارول;اعتراف كول;اِقرار كول;داده كېدل
13. 供需
[gong1 xu1] (ㄑ惠) عرضه;عرضه او تقاضا