Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
信仰 信件 信号 信奉 信托 信文 信服 信用 信赖
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 信仰
[xin4 yang3] (獺ヵ) اټکلول;ارزول;باره;برآوردول;تخمينول;تکيه کېدل;رپ;زړه ته لوېدل;عقيده;عقيده لرل;قياسول;كروهه;ګروهېدل;ګومان کول;ګروهيدل;نظريه;ويسا
[xin4 yang3 de5] (獺ヵ) پارسا;پالساتی;پالي;پاليال;تقوا دار;خدايبول;ديانت دار;ديندار;دينداره;زاهد;صالح;عابد;متدين;متقي
3. 信仰错误者
[xin4 yang3 cuo4 wu4 zhe3] (獺ヵ岿粇) بې دينه;بې عقيدې بدعقيدې;خرافاتي;نامسلمان
4. 信件
[xin4 jian4] (獺ン) مکتوب نويسي;برابرېدنه لګېدنه;جوړېدنه;خبريالي;دليك په ذريقه ارتباط ساتنه ليك استونه;مراسله;مكاتبه ليك ليكنه;مکاتبه;غايبانه;موافقت;تطابق;خط مط;هم More…
5. 信号
[xin4 hao4] (獺腹) ( په اوبو يا هوا كې);( د اوبو په سر ياهوا كې );الوتل;الوزول;بدبوى;بهيدل;بيول;تږم;تلل;چلول;چليدل;د باد;رپېدل;لامبو وهل;لاهو كول;لاهو كيدل;لوبښ نزمه;وږم;
6. 信奉同一宗教的人
[xin4 feng4 tong2 yi1 zong1 jiao4 de5 ren2] (獺﹙毙) هم مذهب;همکيش;هممذهبی
7. 信奉异教
[xin4 feng4 yi4 jiao4] (獺钵毙) بى ديني;جاهليت;کفر;شرک
8. 信奉异教的
[xin4 feng4 yi4 jiao4 de5] (獺钵毙) كافر;مُشرِك
9. 信托
[xin4 tuo1] (獺Λ) دسمال راوړل;دسمال ور کول;شيريني ورکول;مبارکول;(پرې)
10. 信文
[xin4 wen2] (獺ゅ) اعتقاد;باور
11. 信服
[xin4 fu2] (獺狝) رضا كول;رضاکول;قانع كول;قانع کول;متقاعدول;محكوم كول;رضا ◊ [xin4 fu2] (獺狝) عقيده مندي;اعتقاد;ايمان;ترغيب;تقبيح;ټينګه عقيده;ثبات More…
12. 信用
[xin4 yong4] (獺ノ) کرېدت;(لكه دحساب په نتيجه كې چه پر چا پيسې واوړې);آب;ابرو;آبرو;اعتبار;او ښتې پسې;باور;پت;په بانګ كې دبانكى درلودنه;په پوردمال وركول;پور;تشريف;تصويب;تصويبول;تنشا;دسرلوړ توب More…
13. 信赖的人或事
[xin4 lai4 de5 ren2 huo4 shi4] (獺苦┪ㄆ) اتبار;اړه درلودنه;اعتبار;اعتماد;اعتياد;باور;بهروسه;تكيه;توکل;ډاډ;ډاډمني;عمل;وېسا;ويسا;امته;اتکا