Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
偷偷 偷猎 偷生 偷看 偷税 偷窃
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tou1] (敖) پټ;خپ وچوپ;غلا;غلچكى;غلچکى;غلګی
2. 偷偷
[tou1 tou1] (敖敖) پټ;خپ وچوپ;غلا;غلچكى;غلچکى;غلګی
3. 偷猎
[tou1 lie4] (敖聐) بې پوسته هګى په اوبو كښې پخول;بې ځايه مداخله كول;په غلاښكاره كول;مروړل;نيمجوش;وسته
4. 偷猎者
[tou1 lie4 zhe3] (敖聐) بې پوسته هګۍ په اوبو كښې;پخول;غل ښكاري;غل ښکاري
5. 偷生
[tou1 sheng1] (敖ネ) اوږدېدل;تمديدېدل;غځېدل;معطلېدل;څښېدل
6. 偷看
[tou1 kan4] (敖) نګاسه;په غلا غلا كتل;تر سوري كتل;تروت كتل;چر;چرار;چرچر;چرهار;چغا;چڼ چڼ;چوغېدل;چوڼ;چوڼ چوڼ;چوڼا;چوڼهار;چوڼېدل;چوڼېده;دسترګو تر كونجوكتل;سرښكاره كول;كوككى More…
7. 偷税
[tou1 shui4] (敖祙) (اصط);(له);ادرکول;بېرته ګرځېدل;تښتېدل;تېرايستل;تېښته كول;چپول;ځان تېرول;ځان چپول;ځان غړول;څنګ کول;څنګ;(ترې);کول;ډډه کول;غولول;ټال مټال
8. 偷窃
[tou1 qie4] (敖叛) اجل 
;اوڼل;پټول;تروړل;تروژل;ټولول;چوټول;دېب;ژرندګړى;شکول;شوكه;شوكه كول;شوکه کول;شوکول;غل كيدل;غلا;غلاكول;غلاکول;کول;توغول;تښتول;تروښول;پرول
9. 偷窃
[tou1 qie4] (敖叛) تاراج;پټونه;سرقه;غلا;لړه غومی;سرقت
10. 偷窃行为
[tou1 qie4 xing2 wei4] (敖叛︽) الوتنه;الوته;خبا;سرقت;سرقه;شکاوڼه;شکونګ;شکونه;شکېدنګ;شکېدنه;شوکه;طيران;غلا;ډونګ;بيوه