Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
储入 储君 储备 储宫 储户 储蓄 储藏 储量
[chu3 ru4 cang1 ku4] (纗畐) مګازين;ګدامخانه;وستون;اټ;امبارخانه;پرداس;پلورنځی;تجارتځى;تجارتخانه;تحويلخانه;جان نثار;دسامان دساتلو ځاى;ډيپو;ګدام;ګودام;مال خانه;مګزين;دېپو;سپارنځی;ډامبوری
3. 储君
[chu3 jun1] (纗) وليعهد
4. 储备基金
[chu3 bei4 ji1 jin1] (纗称膀) دپيسوزېرمه;سپمولې پيسې
5. 储备粮
[chu3 bei4 liang2] (纗称鲁) کوټ
6. 储备量
[chu3 cang2 liang4] (纗旅秖) باغی;احتياطي;بديل;بکری;پاتې کول;پاسره;پاسره كول خوندى كول;پټ ساتل;پوواړ;جار ايستل;جسامت;ځان ته ساتل;ځان ژغورنه;ځان ساننه;ځانته ساتل;ځای More…
7. 储宫
[chu3 gong1] (纗甤) وليعهد
8. 储户
[chu3 hu4] (纗め) توديع کوونکی
9. 储蓄所
[chu3 xu4 suo3] (纗籛┮) پس انداز
10. 储藏室
[chu3 cang2 shi4] (纗旅) تحويلخانه;پاسره;تاجايى;ساتن ځاى;ساتنه;ګودام;مګازين;مګزين;حفظيه;حفظ
11. 储量
[chu3 liang4] (纗秖) باغی;احتياطي;بديل;بکری;پاتې کول;پاسره;پاسره كول خوندى كول;پټ ساتل;پوواړ;جار ايستل;جسامت;ځان ته ساتل;ځان ژغورنه;ځان ساننه;ځانته ساتل;ځای More…