Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
光临 光二 光亮 光复 光头 光学 光彩 光束 光漆 光照 光环 光秃 光纤 光谱 光阴
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 光临
[guang1 lin2] (羬)  سلوك;بلا;حاضرتوب;حاضروالى;حاضروالی;حاضري;حضور;سوبتيا;شبح;شتون;كړه وړه;محضر;موجودتيا;موجودوالی;موجوديت;وجود;شهود;قبل;مواجهه;حضرت
[guang1 er4 ji2 guan3] (伐恨) د lead ماضي او دريم حالت;جلودار
3. 光亮
[guang1 liang4] (獹) More…
4. 光复
[guang1 fu4] (確) (شفاموندل);بدګوماني;برقرارېدل;بيا اخيستنه;بيااخيستل;بياپټول;بياپوښول;بيالاس ته راوړل;بياموندل;پوښ More…
5. 光复
[guang1 fu4] (確) التيام;برقراري;بريا;رغنه;رغون;روغېده;شفا;نقاهت;معالجه
6. 光头
[guang1 tou2] (繷) لوڅ سر;لڅ سر
7. 光学
[guang1 xue2] (厩) درڼا او ليدو پوهنه
8. 光彩
[guang1 cai3] (眒) برداشت کول;برېښ;برېښنا;برېښول;برېښېدنه;برېښېده;بړقول;بلک;پړقول;پړک;پړکا;تاويل;تبصره;تجلا;تجلى;تفسير;تفسيرول;تنقيد;توضيحي يادداشت تفسير;جل و بل;چل More…
9. 光束
[guang1 shu4] () چوپټه;کړۍ;ګرګنډه;ارتوالى;ارتون;الوار;بر;بړانګه;بنګړه;پټېره;پسور;پلنتوب;پلنوالی;پلوشه;تمبه;تير;ټمبه;چارتراش;چنبه;څرکېدل;ځلېدل;دبيړۍ نس باتر ټولو پسروره پرخه;دتلې More…
10. 光漆
[guang1 qi1] (海) جلا ور كول;ځلا;روغنى رنګ;مينا;مینا;مينا يى كول;مينايي;لعاب;لعابي
11. 光照
[guang1 zhao4] (酚) رڼائي;اشراق;تذهيب;تنوير;رڼاکونه;رڼايي;روښانتيا;روښانونګ;روښانونه;روښاني;زراوبی;شرفه;چراغ
12. 光环
[guang1 huan2] (吏) ( دمياشتې );بارانى وريځ;تربل;شپول;ګردمه;ګردومه;هاله
13. 光秃秃
[guang1 tu1 tu1] (╮╮) بې تصنعه;بې سينګاره;پک;تاس;چتریي;څموڅی;ساده;ساړ;سخر;ښهاک;ښوی;طاس;ګنجى;کشکل;ګنجی;لغړ;لينډا;يك;کځر;چترئي;پتک;کل
14. 光纤的
[guang1 xian1 de5] (胖) ( بصرى علم );په ليدپوهنې;پورى مربوط;دليدو وړ;رڼاته منسوب;نظري
15. 光谱
[guang1 pu3] (眯) طيف
16. 光阴
[guang1 yin1] (潮) هنګام;ګرای;اهوړ;بجه;بيدو;پرسور برابرول;پلا;ټايم;ټيك More…