Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
八十 八哥 八带 八度 八角
2. 八十
[ba1 shi2] () -80;اتيا;وينا ◊ [ba1 shi2] () -80;اتيا;وينا
3. 八哥儿
[ba1 ger1] (ㄠ) ; mynah
4. 八带鱼
[ba1 dai4 yu2] (盿辰) يوډول سندى يابحرى ژوى چه اته لاس اپښې ولرى
5. 八度
[ba1 du4] () ( داختر);اتمه ورځ;اته ايزه
6. 八角形
[ba1 jiao3 xing2] (à) اتڅنډ;اتکونجی;اته اړخيزه شكل;اته څنډی;اته ګوټيزه;مثمن
7. 八角的
[ba1 jiao3 de5] (à) اتڅنډ;اتکونجی;اته اړخيزه;اته څنډی;اته ګوټى;اته ګوټيزه