Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
公主 公众 公元 公共 公告 公园 公平 公开 公式 公有 公正 公涵 公然 公牛 公社 公羊 公设 公诉 公道
selected terms: 28

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gong1] (そ) په عمومى ډول;جنرال;عمومأ;عموماً;بالعموم
2.
[gong1] (そ) خپرول;شايع کول;طبع کول;جوتول;ښكاره كول;عوام ورځنې خبرول
3. 公主
[gong1 zhu3] (そ) شاهزادګۍ;بادشاه زادۍ;شهزادګۍ;شازادګۍ;شازادۍ;شاهزۍ;شهزاد ګۍ;شهزادۍ;راڼۍ;بي بي
4. 公众
[gong1 zhong4] (そ渤) اشتراکي;برملا;څرګند علني;دټولو;ډله ييز;ښکاره;عام;عامه;عاميانه;علني;عمومي;کتلوي;اجتماعي;سرکاري;ټولنيز;ټوليز;عوام;ملي;ولسي ◊ [gong1 zhong4] (そ渤) More…
5. 公众意见
[gong1 zhong4 yi4 jian4] (そ渤種ǎ) عامه ذهنيت;عمومي افكار;عمومي نظر
6. 公元前
[gong1 yuan2 qian2] (そじ玡) تر ميلاد د مخه;ق.م;قبل الميلاد;له ميلاده پخوا;له ميلاده مخکې;ميلاد
7. 公共汽车
[gong1 gong4 qi4 che1] (そ═ó) موټربس;بس;په بس کښې د يوځاي نه بل ځاي ته تلل;ځکه;ځکه چې;دبس چلول;ددې کبله;سټېشن;سروېس;سرويس;له دې کبله;له دې لامله;ماکو;مسافر وړونكى موتر;اوتوبوس
8. 公告的
[gong1 gao4 de5] (そ) منادیٰ;فاش
9. 公园
[gong1 yuan2] (そ堕) باغ;بڼ;بوستان
10. 公平
[gong1 ping2] (そキ) اخلاقى عدالت چه قانون دهغه نيمګړى ښكارندوى دى;اصلونه;اصول;انصاف;دعدل روح چه موږ ته دقانون څخه دسم تعبير قدرت را كوى;طبيعى حق;عدالت;عدل;مبادي;منصفي;عدليه;سماو;بې پلويتوب More…
11. 公平地
[gong1 ping2 de5] (そキ) انصافاً;په عادلانه توګه;غل غوبل;محقانه;حقاً;عادلانه;منصفانه
12. 公开
[gong1 kai1] (そ秨) اشتهار;اعلان;څرګندونه;ريکلام;عام;علني;تبليغ;تبليغات;تبليغاتي هلې ځلې;شهرت
13. 公开讨论会
[gong1 kai1 tao3 lun4 hui4] (そ秨癚阶穦) دبحث ازاد ننداريځ;دبحث ازتده مرجع
14. 公式
[gong1 shi4] (そΑ) فورمول;اصل;اصول;طريقه;فارمول;قاعده;لاره;صيغه
15. 公式化
[gong1 shi4 hua4] (そΑて) فارمول;فارمول جوړونه;قانون جوړونه;اداينه;نص
16. 公式化的
[gong1 shi4 hua4 de5] (そΑて) پروسه;په عادي ډول كړه وړه;دعادت له مخې بې فكره كار;رواجي;روږدى;عادي;عمليه;ورځنۍ;ورځنى كار;نوبتي;پروګرام;ترتيب
17. 公有的
[gong1 you3 de5] (そΤ) اشتراکي;برملا;څرګند علني;دټولو;ډله ييز;ښکاره;عام;عامه;عاميانه;علني;عمومي;کتلوي;اجتماعي;سرکاري;ټولنيز;ټوليز;عوام;ملي;ولسي
18. 公正地
[gong1 zheng4 de5] (そタ) انصافاً;په عادلانه توګه;غل غوبل;محقانه;حقاً;عادلانه;منصفانه
19. 公涵
[gong1 han2] (そㄧ) لفافه
20. 公然地
[gong1 ran2 de5] (そ礛) په زغرده;صراحتاً;صريحاً