Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
其他 其它 其自
其他
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 其他
[qi2 ta1] (ㄤ) بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;نور;ديګر;ساير;غير ◊ [qi2 ta1] (ㄤ) بل;په بل ځاى يا مورد كې;په بل مفهوم;په بل وخت;په بله تو ګه;علاوه;غيره;نور;کنې