Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
养分 养护 养活 养病 养老 养育 养胖 养驯
2.
[yang3] (膐) نوکراړى;کوی;بخل;پون;تخريش;تخمار;تموس;توخير;حسادت;حسد;خار خښت;خارښت;خارښت كول;خوږدرد;رخه;كا;كاكول;ګرږنه;ګرږه;ګرګل;ګرونه;کا;کا کول;کاه;کاهښت;کروته;کهښت;ګرېدل;تومار;کهه;خارش;پمن More…
3. 养分
[yang3 fen4] (緄だ) مغذى
4. 养护
[yang3 hu4] (緄臔) التيام;روغېده;مرمت;رغونه
5. 养活
[yang3 huo2] (緄) اېښودل;ايښول;بچ کول;بچاوول;پاتې کول;پاتې کېدل;په پښوکول;په سر کول;ټاټوب;جار ايستل;څارکول;څارل;ځاى په ځاى كول;حفظ کول;حفظول;څکېړل;ځيره;خرومه;خوندى كول;دايمي;دپيښو More…
6. 养病
[yang3 bing4] (緄痜) (دناروغى);پلافى كول;پورته كيدل;پوره كول;جوړيدل;روغيدل
7. 养老金
[yang3 lao3 jin1] (緄ρ) انزوا;تقاعد;ځيره;دتقاعد پيسې;ګوښه والی;کور ناستی;کورناسته;مستمري;مواجب;پنشن;خوړه;تقاعدي
8. 养育
[yang3 yu4] (緄▅) ( فازى );ارګانه;بامل;پالنه;پيچ;تامين;خبرې;خبرې اترې;خښته;خسمانه کول;خواړه;خواړه تغذ يه مندكه;خواړه ور کول;خوراک;خوراکه;خوراکي More…
9. 养育的
[yang3 yu4 de5] (緄▅) بېلول;پام;پاملرنه;پرستاري;تي;(له );بېلو ل;(له);پرې کول;رنځورپالنه;مورروی;نرسنګ;پوسنه;شيشن;پاس
10. 养胖的
[yang3 pang4 de5] (緄璂) شلنډ
11. 养驯
[yang3 xun2] (緄攻) اهلى كول;اېلول;ايلول;تابع كول;مالول