Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
刻写 刻凹 刻度 刻痕
2. 刻写
[ke4 xie3] (ㄨ糶) ( په ډبره كښى );اثر باندى پريښودل;پاولى;په كتاب كى شاملول;ټاپول;چاپول;څېره کول;درجول;سيا کول;شاملول;طبع کول;كښل;كيندل;کاږل;کوښل;کويښل;کيندل;کينل;ليكل;وقف كول;لمېسل
3. 刻凹痕
[ke4 ao1 hen2] (ㄨ勃) برغنډ;بګۍ والا;بګيوان;پزوهنه;تنګى;ټانګه وال;چليپا را ښکل;چوله;چوله كول;دندانه;غاښ;غاښى كول;غاښى ورسك;ګاډيوان;ګردنه;ژغنډ;ژغنډکی;تراک;نوټول;اختلاف;درز
4. 刻度盘
[ke4 du4 pan2] (ㄨ絃) (دډايل په وا سطه);(نمره وهل);ابره;څرګندول;ځيړل;دتلفون ډايل كول;دساعت مخ;ښكاره كول;لمونځ ساعت
5. 刻痕于
[ke4 hen2 yu2] (ㄨ勃) ( چول );اکر;اورمېږ;پرېکونه;پريكول;په مناسبه موقع كې نيول يا وهل;تاراجول;تالا کول;چاودول;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;څنګه والی;دولت;زندان;سرکار;سلماني;سورى More…