Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
加上 加以 加倍 加值 加入 加剧 加厚 加垫 加座 加强 加快 加成 加时 加深 加热 加班 加甜 加穹 加细 加速 加重 加长
selected terms: 26

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jia1] () (+);اوګه;برغه;بهره;جمع;دجمع علام;زيات;زيات مقدار;مثبت
( ... 玡ē) پرولوګ;( دكتاب;پيل;سريزه;مقدمه;نظم ډرامي او نورو )
3. 加以浮饰
[jia1 yi3 fu2 shi4] (疊耿) (لكه سكه يا مډال);برجسته كول;بوکېدل;په برجسته بڼه انځورول يا كښل;له اصلى سطحى لړول
4. 加倍
[jia1 bei4] () تضاعف;تضعيف;غبرګونه
5. 加值型网路
[jia1 zhi2 xing2 wang3 lu4] (呼隔) ( بريتانيه );( واګون );اشقار;اېړ;بهير;بېير;ټرک;چکله موټر;داورګاډۍ سرپټى ډبه;دلښكرو يا بيړيو مخكښنۍ ډلګۍ;سرپټى بارى موټر;قافله;ګاډى;کاروان;لارۍ;مخكښى More…
6. 加入药物
[jia1 ru4 yao4 wu4] (媚) دارو درمل دوا;دوايي
7. 加剧
[jia1 ju4] (沮) زور ور کول
8. 加厚
[jia1 hou4] (玴) پرېړول;پرېړېدل;پريړول;پېرړول;غورسول;غورسېدل;پريړېدل;کلکول;ګڼول;تتول;پنډېدل;پريړ;غټول;کلفت;تتېدل;ګورول;ګاټه;کلکېدل;ټل
9. 加垫褥
[jia1 dian4 ru4] (乖咳) ګډېلۍ;بالښت;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;دبليارډ دمېزدننى استر;ډډۍ;ژوبلور;سرويږد;ګدۍ;ګړبوزی;کوربچه;متکا;بالښتک
10. 加座
[jia1 zuo4] (畒) پيزاره;بوکلی;پايدان;پيډل;ستنه;ستون;مټه
11. 加强
[jia1 qiang2] (眏) استحکام;تازه دم عسکر;تحکيم;تقويت;تقويه;ټينګونه;کروړونګ;کروړونه;کروړېدنګ;کروړېدنه;کلکونه;کلکېدنګ;کلکېدنه;کلکېده;مرسته;ملاتړ;هوسا عسكر;قوت الظهر;بېټ;تړنه;مستحکمي;نصب;مدد;د More…
12. 加快
[jia1 kuai4] (е) مستعجل
13. 加成
[jia1 cheng2] (Θ) استحصال;اضافه;اضافي;اکتساب;اکتسابي;الحاق;تحصيل;جمع;حصول;خريد;رانيونه;رانيوه;ضم;علاوه;غير اصلي;فرعي;لاس ته را وړنه;افزايش;اضافه توب;اضافت;مزيد;اجوتونه;زياتى;تزئيد;زياتوالی More…
14. 加时
[jia1 shi2] () ادامه;اضافه كارى;اضافه کاري;امتداد;اوږدونه;اوږدېدنه;ترټاكلى وخت زيات;تمديد;شوکاري;غځونه
15. 加深
[jia1 shen1] (瞏) پرېړول;پېرړول;ژورول;ژورېدل;غوچول;غورسول;غوچېدل
16. 加热
[jia1 re4] (荐) انګيټۍ;تسخين;تودلۍ;تودوښه;تودونګ;توستنتوب;توسنوالی;ګرموونکی;ګرمېدنه;تودوالى;کړونه;تودښ;تودوخه
17. 加班地
[jia1 ban1 de5] (痁) ادامه;اضافه كارى;اضافه کاري;امتداد;اوږدونه;اوږدېدنه;ترټاكلى وخت زيات;تمديد;شوکاري;غځونه
18. 加班的
[jia1 ban1 de5] (痁) ادامه;اضافه كارى;اضافه کاري;امتداد;اوږدونه;اوږدېدنه;ترټاكلى وخت زيات;تمديد;شوکاري;غځونه
19. 加甜
[jia1 tian2] (并) خوږول;شيرينول;کرارول;شيريني
20. 加穹顶于
[jia1 qiong1 ding3 yu2] (郴) غوټه;غونبۍ;قبه;ګنبته;ګنپته يا ګنيزه;ګومبته;ګومبځه;ګومبزه;ګمبته;ګومبۍ;کوبۍ;کمان