Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
动人 动力 动名 动员 动态 动摇 动汤 动物 动画 动的 动脉 动词 动量
selected terms: 24

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 动人
[dong4 ren2] (笆) تولند;خوځند;خوځېدونکی;رغړند;رغښتونکی;رهي;ښورند;ښورنده;ښورېدونکی;ګرزاند;ګرزند;کډه;کوچ;ګرځند;متحرک;ژړوونکی;جاري;محرک;داير;روان;چال;رغړېده;سوق;سوقيات;دل سوز
[dong4 li4 de5] (笆) حركى;خوځيدونكى;ديناميک;ډيناميک
3. 动力设备
[dong4 li4 she4 bei4] (笆砞称) برېښناكوټ
4. 动名词
[dong4 ming2 ci2] (笆迭) شفاهي;ګړنی;ګړنيز;لفظي;مصدرى نوم چې په پاى كې يي ing ورسره نيول كيږي
5. 动员
[dong4 yuan2] (笆) ( په تيره په پوځي چاروكې );برابرول;چمتو كول;سمبالول;تيارول;چمتوكول
6. 动员
[dong4 yuan2] (笆) برابرونه;تاينه;تيارونه;خوځونه;سفر بري;سفربري;سمبالونه;چمتووالى
7. 动态影像
[dong4 tai4 ying3 xiang4] (笆篈紇钩) (په تلويز يون كې);دتصوير خپرول او اخستل;
8. 动摇不定的
[dong4 yao2 bu4 ding4 de5] (笆穘ぃ﹚) تبجن
9. 动汤
[dong4 dang4] (笆历) هلالا;اتکا;اخلال;اړودوړ;اشوب;آشوب;اغتشاش;آقا;آکسايد;الاډوبه;الغاوتلغاو;بکېړه;بلاربېدل;بې تابي;بيروبار;پاچاګردشي;پاڅون;پنډو;پئآ More…
10. 动物
[dong4 wu4] (笆) ( دفكر ضد );بوده;بېړا;جسماني;چارپاى;چارپای;چوڼلی;څاروى;څلور بولى;ځناور;حيوان;حيواني;دجسم;دځناور;دژوى;دومنده;ژوى;سوړا;عاجل;ګډېدنګ;ساکښ;غړانګه;جانوار
11. 动物内脏
[dong4 wu4 nei4 zang4] (笆ず纽)  څكول;اجل 
;اوڼل;ټنګول;ټولول;څوکرېيل;زړه ورتوب;سرکش;سکه والی;سکونډل;شكول;شکول;شوكه;ګابون;کول;لړمون;ويستل;پړپوس
12. 动物区系
[dong4 wu4 qu1 xi4] (笆跋玒) هغه ژوچه په يوه مهال يا يوه سيمه كې پيدا كيږى
13. 动物园
[dong4 wu4 yuan2] (笆堕) (باغ وحش);ژوبڼ;يو مختاړى دى چې دژوي معنا افاده كوي
14. 动物学
[dong4 wu4 xue2] (笆厩) څاړى;ګنجۍ;راموسی;څاښکه;څمڅکی;خمندک;خرک;حيوان شناسي;زوولوجي;زولوجي;ژوپوهنه
15. 动物志
[dong4 wu4 zhi4] (笆в) هغه ژوچه په يوه مهال يا يوه سيمه كې پيدا كيږى
16. 动物的
[dong4 wu4 de5] (笆) ( دفكر ضد );بوده;بېړا;جسماني;چارپاى;چارپای;چوڼلی;څاروى;څلور بولى;ځناور;حيوان;حيواني;دجسم;دځناور;دژوى;دومنده;ژوى;سوړا;عاجل;ګډېدنګ;ساکښ;غړانګه;جانوار
17. 动画家
[dong4 hua4 jia1] (笆礶產) انځورګر;رسام;رسم کښونکی;كاريكا تور رسموونکی;كاريكا تورايستونكى;کاريکاتوريست;کښونکی
18. 动画片
[dong4 hua4 pian4] (笆礶) ټوكيزى څيړرې;كاريكا تور;کاريکاتور;کارټون
19. 动的人
[dong4 de5 ren2] (笆) کډبه;هغه څوک چي په کډه کولو يا کوچېدلو کي مرسته کول يه کسب وي
20. 动脉
[dong4 mai4] (笆) ارتباطى;شريانى;شرياني