Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
十一 十七 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十四 十字 十月
2. 十一
[shi2 yi1] () يوولس ◊ [shi2 yi1] () يوولس
3. 十七
[shi2 qi1] () اوولس;اووه لس ◊ [shi2 qi1] () اوولس;اووه لس
4. 十三
[shi2 san1] () ديارلس;ديرلس ◊ [shi2 san1] () ديارلس;ديرلس
5. 十九
[shi2 jiu3] () ١٩نولس;نولس;نونس
6. 十九分之一
[shi2 jiu3 fen1 zhi1 yi1] (だぇ) ١٩نولسم;نونسم;نولسم
7. 十二
[shi2 er4] () ١٢ دولس;درجن;دوولس ◊ [shi2 er4] () ١٢ دولس;درجن;دوولس
8. 十二月
[shi2 er4 yue4] (る) (يودېرش ورځې);د سامبر;دسمبر;دېسمبر;ديسمبر دعيسوى كا ل دوولسمه مياشت;ډسامبر;ډيسمبر;ډسمبر
9. 十五
[shi2 wu3] (き) پنځلس;پنځه لس;پينځلس ◊ [shi2 wu3] (き) پنځلس;پنځه لس;پينځلس
10. 十八
[shi2 ba1] () -18;اتلس;اته لس ◊ [shi2 ba1] () -18;اتلس;اته لس
11. 十六
[shi2 liu4] (せ) شپاړس ◊ [shi2 liu4] (せ) شپاړس
12. 十四
[shi2 si4] () څوارلس;څورلس ◊ [shi2 si4] () څوارلس;څورلس
13. 十字军
[shi2 zi4 jun1] (瓁) په صليبۍ جګړىې كې اخيستونكى
14. 十字形
[shi2 zi4 xing2] () بنچر;پلته;پورژنی;تاوراتاو;جاړخاخی;جامباړه;ګونجلک;مچوړی
15. 十字形地
[shi2 zi4 xing2 de5] () بنچر;پلته;پورژنی;تاوراتاو;جاړخاخی;جامباړه;ګونجلک;مچوړی
16. 十字形的
[shi2 zi4 xing2 de5] () بنچر;پلته;پورژنی;تاوراتاو;جاړخاخی;جامباړه;ګونجلک;مچوړی
17. 十字架
[shi2 zi4 jia4] (琜) چليپا;اشاره;اوړېدل;اوښتل;برچېدل;برګېدل;برلاسه کېدل;بړچ وهل;بړچېدل;بوټ;په تاو کې کېدل;په غوسه کېدل;په قارېدل;پیلامه;ترس;ترش;ترله More…
18. 十字路口
[shi2 zi4 lu4 kou3] (隔) چهارراهي;تقاطع;چارايي;چارراهي;چارسو;چوک;څلور لارى;ډبه;نسلګيري
19. 十月
[shi2 yue4] (る) اکټوبر;دعيسوى كال لسمه مياشت;اکتوبر