Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
变丑 变亮 变冷 变化 变卖 变压 变厚 变坏 变声 变奏 变宽 变小 变少 变平 变幻 变异 变弱 变忧 变态 变戏 变成 变数 变暖 变暗 变流 变矮 变红 变老 变聋 变脏 变色 变节 变蓝 变软 变量 变阻 变青 变黑
2. 变丑
[bian4 chou3] (跑拎) بدرنګه كول;بې ډوله كول;بې مخه كول;بي بڼې كول;کړينګول;کړمول;معيوبول;څوړول
3. 变亮
[bian4 liang4] (跑獹) بلول;تشريح کېدل;رڼا کېدل;رڼاکول;رو ښانېدل;روښانه کېدل;روښانول;روښانېدل;روڼل;روڼول;روڼېدل;زرلي کول;لګول
4. 变冷
[bian4 leng3] (跑) بارده;باری;بړبوزه;پوړکېدل;تاندول;تهېدل;ټانک کښل;ډبۍ;رېږد;رېږدېدل;رېږنا;ساړه;ساړه احساسات;ساړو په اثر ريږدېدنه;سردسېره;سرول;سړڅد;سړزوي;سړزي;سړه More…
5. 变化
[bian4 hua4] (跑て) توپير
6. 变化不定的
[bian4 hua4 bu4 ding4 de5] (跑てぃ﹚) اوپړه;بدلېدونکی;بې ثباته;متحول;متغير
7. 变卖
[bian4 mai4] (跑芥) ليلامول
8. 变压器
[bian4 ya1 qi4] (跑溃竟) ترانسفارمر
9. 变厚
[bian4 hou4] (跑玴) پرېړول;پرېړېدل;پريړول;پېرړول;غورسول;غورسېدل;پريړېدل;کلکول;ګڼول;تتول;پنډېدل;پريړ;غټول;کلفت;تتېدل;ګورول;ګاټه;کلکېدل;ټل
10. 变坏
[bian4 huai4] (跑胊) (په لو بو كى);باړيمار;بد شكله;بدبوی;بدبويه;بډو;بډوګو;بډېخور;بى پته كول;بى عزته كول;بى قاعدې;پاچړ;پليتول;په کست;پوواړ;تتړ;تږمجن;ټكر كول;ټكركېدل;ټکر کېدل;جړ كول;جړ More…
11. 变声
[bian4 sheng1] (跑羘) ترخه;رخنه;ټسهار;خوڅه;اوجاړول;بنجاری;بيمارتوب;پامالول;پخشو;پوست اچول;تبا کول;ترک;ترکېدل;تړاک;تړس;تړک;ټس;چاك More…
12. 变声地
[bian4 sheng1 de5] (跑羘) ترخه;رخنه;ټسهار;خوڅه;اوجاړول;بنجاری;بيمارتوب;پامالول;پخشو;پوست اچول;تبا کول;ترک;ترکېدل;تړاک;تړس;تړک;ټس;چاك More…
13. 变奏
[bian4 zou4] (跑) ( جغرافيه );( موسيقى );الېش;اوښتنه;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;تبديل;تبديلي;تغيير;تنوع;توپير;دانحراف زاويه;دبڼى اوښتنه;دپازى پدلون;دپڼى پدلون;دتال بدلون;دتوكم بدلون;دډول More…
14. 变宽
[bian4 kuan1] (跑糴) الغچول;ترېيل;شوارېدل;غځول
15. 变宽厚
[bian4 kuan1 hou4] (跑糴玴) پستېدل;پستيدل;خواخوږى كيدل;زړه سواندكيدل;نرمېدل;نرميدل
16. 变小
[bian4 xiao3] (跑) (لكه په ارزښت كې);(لكه كالي چه لانده شي);(لكه له ډارڅخه);(منقبض كېدل);پر شا کېدل;په څټ کېدل;ټيټېدل;ځان تېرول;ځان غړول;ځان كښل;سره ننه اېستل;سره ننوتل;شا ته بوول;شا ته پورې More…
17. 变少
[bian4 shao3] (跑ぶ) اېشېدنه;پر ځای کول;تنزل کول;تنزيلول;ټيټول;ښکته کېدل;کمزوري کول;کمول;لږول;تقليل;لنډول;کوچنوټی
18. 变平
[bian4 ping2] "برابر;(چه په دو ووېشل كېداى شى);اڅڼل;اسان;آسان;اسانه;آسانه;ان;اوار;ايله;ايله بيله;ايله په ايله;برابرول;بشپړ;بې More…
19. 变幻
[bian4 huan4] (跑ほ) بدلون;بى ثباتى;تذبذب;ترديد;تغير;تنوع;دوه زړه توب;دوه زړي;رپ رپا;زړه نا زړه توب;نوسان;مزمزه
20. 变异
[bian4 yi4] (跑钵) ( جغرافيه );( موسيقى );الېش;اوښتنه;بدلون;بدلونه;بدلېدنه;بدلېده;تبديل;تبديلي;تغيير;تنوع;توپير;دانحراف زاويه;دبڼى اوښتنه;دپازى پدلون;دپڼى پدلون;دتال بدلون;دتوكم بدلون;دډول More…