Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叛乱 叛卖 叛变 叛教 叛逆
2. 叛卖
[pan4 mai4] (玵芥) (سره);اعتبار يا اميد خوړل;اغفالول;برسېرول;په اتبار كى تېرا يستل;په بى ايمانۍ او بې غيرتۍ يوازې پريښودل;په ډاګه کول;تېرايستل;تېرباسل;تېريستل;ټغل;ټګل;ټګېيل;جوتول;خطا ايستل;خو More…
3. 叛变的
[pan4 bian4 de5] (玵跑) (خاين);(مرتد);اوښتنه;اوښتى;درغل;ګرځېدل;له دینه اوښتی;مرتد;بلواګر;خاين;غدار;مُرتد;ياغي
4. 叛教
[pan4 jiao4] (玵毙) رافضي توب;ارتداد;آړه;دخپل دين څخه ګرځېدنه;دخپل مسلك پرېښودنه;له دينه اوښتنه;له دينه ګرځېدنه;مرتدوالی;ارتداد کول;له عقيد_ ې اوښتل ;مرتدکيدل
5. 叛逆者
[pan4 ni4 zhe1] (玵癴) ( خاين );درغل;درغلندی;دروهلی;غدار;له دینه اوښتی;ماترياليزم;وطن فروش;هر;مرتد;خاين