Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
史无 史诗
[shi3 wu2 qian2 li4] (礚玡ㄒ) بې سارى;نوى;بې ساری;نالېدلئ;ناديده;بي نظيره;بې سابقې;بې مخينې;كمسارى
3. 史诗
[shi3 shi1] (钢) پاړکۍ;تڼ;جنګى بولله يا حماسه;حماسي;رزمى شعر;رزمي شعر;شعر;رزمي
4. 史诗的
[shi3 shi1 de5] (钢) پاړکۍ;تڼ;جنګى بولله يا حماسه;حماسي;رزمى شعر;رزمي شعر;شعر;رزمي