Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
各个 各位 各处 各种 各自 各色
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ge4] () (لكه په هر يوه كې;هر;هر سړى);هره يوه;هريو;همه
2.
[ge3] () سړى سر;هر يو;هر يوه ته;هرچا;هره دانه;هريو
3. 各个
[ge4 ge5] () (لكه په هر يوه كې;هر;هر سړى);هره يوه;هريو;همه
4. 各位
[ge4 wei4] () عموم;هر څوك;هر سړى;هر يو
5. 各处
[ge4 chu4] (矪) په ټول وخت كې;په ګرده;په هر برخه كې;تل تر تله;تماماً;ټول;ټوله;چرګټ;چرلټ;چورلټ;د څېلمې;د يوه سره;د يوه مخه;سر تر پايه;سر تر پښو;سر تر سره;سراسر;سم له کنډه;له سره تر پايه;له سره More…
6. 各种各样的
[ge4 zhong3 ge4 yang4 de5] (贺妓) بېلابېل;راز راز;راز;رنګ رنګ;رنګارنګ;ګډې وډې;متفرق;متفرقات;متمايز;هغه دغه;طرحه;قسم;نور
7. 各种地
[ge4 zhong3 de5] (贺) څو چنده کول;ډېرول;ډېرېدل;زپاتول;زيا تېدل;ضر بول;ضربول;ضربېدل;تزئيد کول;زياتول;پنځول;تزايد;تکثر
8. 各自
[ge4 zi5] () (لكه په هر يوه كې;هر;هر سړى);هره يوه;هريو;همه
9. 各自
[ge4 zi5] () بيل بيل;جلاجلا;ځان ځان له;ځان ځانى;ګوښى ګوښى;ځان ځاني;خپل;ګوښې;مربوط
10. 各色各样
[ge3 se4 ge3 xiang4] (︹妓) بخن بخن;بېلابېل;څو;ډول ډول;ډير;راز;رقم;رنګ په رنګ;رنګارنګ;قسم قسم;قسماقسم;لوی لوی;متعد;متفرق;متفرقات;متمايز;مختلف;بڼه بڼه;متنوع;بل بل;متخالف