Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吼叫
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hou3] () غرېو;بغ;غړومبنه;نړنه;انګولل;آنګولل;بوغارې وهل;تلغاک;چاودېدنه;چودنه;چيغې وهل;خر;خرړار;خرکى;خرهار;خرهاری;خرهاری کول;خرېدل;خرېدنه;خورهار;خورهاری کول;خورېدل;دګل;ډوګول;رغاندل;رمباړې More…
2. 吼叫
[hou3 jiao4] () ترم;( دسازاله );برغو;ترومپت;ترومپېت;جار;دترومپت اواز;ښكر;صور;طرم;بيګل;قرنا;بغبغی;پوکی
3. 吼叫
[hou3 jiao4] () کوله;( لكه دچغال;انګول;انګولا;آنګولا;انګولل;آنګولل;برانډه;بژانګه;بغ;بوغاره;ټمېدل;چيغې وهل;دوله;رغاندل;سانده;ساندې وهل;سوران;سورې;غپل;غپېدل;غرغړه;غرغړې کول;غړغړه;غلبلې More…