Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呼叫 呼号 呼吁 呼吸 呼呼 呼喊 呼格 呼气
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hu1] (㊣) بابو;باچاجي;(ګرامر);ندايي;ندايي حالت;;ندائي;بابا;بابک
[hu1 jiao4 sheng1] (㊣羘) (دخوښۍ);پخوله;پوخلې;توره ټوخله;توره ټوخلیې;توره غاړه;چغه;چغېدل;چکچکې کول;دتورې غاړې دټوخي اّواز;شاباسى;شنه ټوخله;شنه غاړه;ګرګره;كړيكه;هبه ډبه
3. 呼叫者
[hu1 jiao4 zhe3] (㊣) طالب;غوښتونکی
4. 呼号
[hu1 hao2] (㊣腹) استغاثه;انځکی;انګول;انګولا;آنګولا;انګولل;آنګولل;اوښکې تويول;ايسړ;برانډه;بژانګه;بلاڼه;بناړه;بوغاره;بوغارې وهل;پړنګېدل;پړینګ وهل;تروسه;تطبيقي;ټمېدل;چونګېدل;خوړانګې More…
5. 呼吁
[hu1 yu4] (㊣苸) ( په سترګوزړه كى خوږ لكېدنه );( دجګو عدلى محكمو );( مرافعه غوښتنه تميز غوشتنه );اپيل;اړنګ نيونه;استيناف;اعتراض;افسون;التجا;اواز More…
6. 呼吁
[hu1 yu4] (㊣) دعاكول;دعاکول;ذکر کول;مرسته غوشتل;ننګېيل
7. 呼吸的
[hu1 xi1 de5] (㊣) آرزو;تنفس;دمه;سا;سا اخستنه;سا را ښکنه;ګژدنه;نفس;دم;پو;نفس کش
8. 呼吸者
[hu1 xi1 zhe3] (㊣) آبداري;آرام سۍ;آرام سئ;آرامي;استراحت;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;دمه;راحت;قرار;ګډوۍ;ليله;سياله
9. 呼呼
[hu1 hu1] (㊣㊣) د whir بل شكل دى
10. 呼呼声
[hu1 hu1 sheng1] (㊣㊣羘) د whir بل شكل دى
11. 呼喊
[hu1 han3] (㊣驰) کوکه;بږلکه;بغارې وهل;بوغارې وهل;پر چا ناره کول;چغېدل;چیغل;چيغې;چيغې وهل;شور;شورماشور كول;کوکارې وهل;کوکې وهل;ها More…
12. 呼格
[hu1 ge2] (㊣) بابو;باچاجي;(ګرامر);ندايي;ندايي حالت;;ندائي;بابا;بابک
13. 呼气
[hu1 qi4] (㊣) انقضا;ايستنه;پوره كېدنه;خلاصېدنه;سا ايستنه