Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喊万 喊叫 喊话
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[han3 wan4 sui4] (驰窾烦) اشكى;افرين;شاباس;هورا;واوا;وه وه;وهوا
[han3 jiao4 sheng1] (驰羘) کوکه;بږلکه;بغارې وهل;بوغارې وهل;پر چا ناره کول;چغېدل;چیغل;چيغې;چيغې وهل;شور;شورماشور كول;کوکارې وهل;کوکې وهل;ها More…
3. 喊叫着追赶
[han3 jiao4 zhe5 zhui1 gan3] (驰帝發话) او;اې;ږغ;ږغ كول;هركلى;هركلى كول
4. 喊叫者
[han3 jiao4 zhe3] (驰) اعلان كوونكى;بنجاره;ډنډوره چي;ږغ كوونكى;منادي
5. 喊话筒
[han3 hua4 tong3] (驰杠旦) دږغ جګولواله;غږ جګی;غږ غټوونکی;كه لوډسپيكر