Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圆凿 圆周 圆圆 圆屋 圆形 圆材 圆珠 圆球 圆盘 圆石 圆锥
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yuan2] (蛾) سم ښودل دحق په توګه څرګندول;عادلانه حق ثابتول;له حق څخه دفاع كول;له غش څخه پاك ښوول تبرئه كول;همجولیزول;پلول;بخښل;براْت وركول;پلمه ګرځول_كول;تبرئه كول;توجيه كول;ديوشي حقيقت ثابتول More…
2. 圆凿
[yuan2 zao2] (蛾苭) ( سكنه );څولګۍ;څولى
3. 圆周
[yuan2 zhou1] (蛾秅) (هندسه);محيط;;مدار
4. 圆圆地
[yuan2 yuan2 de5] (蛾蛾) په بشپړه توګه
5. 圆屋顶
[yuan2 wu1 ding3] (蛾郴) غوټه;غونبۍ;قبه;ګنبته;ګنپته يا ګنيزه;ګومبته;ګومبځه;ګومبزه;ګمبته;ګومبۍ;کوبۍ;کمان
6. 圆形木材
[yuan2 xing2 mu4 cai2] (蛾れ) غله;( دكوندوپه بڼه);احمق;بېته;پتله;تير;ټيغ;جیتی;چارتراش;دروند;دسعت سنجولو اله;دسفر يادداشتو نه ليكنه;دفتر;دكښتى سفر ليك;دونو وهل;سټه;سجل;سفر نامه;غير More…
7. 圆形面包
[yuan2 xing2 mian4 bao1] (蛾难) (كلوله);دوېشټانو غو ټه;يا خجور;کلچه
8. 圆材
[yuan2 cai2] (蛾) غله;( دكوندوپه بڼه);احمق;بېته;پتله;تير;ټيغ;جیتی;چارتراش;دروند;دسعت سنجولو اله;دسفر يادداشتو نه ليكنه;دفتر;دكښتى سفر ليك;دونو وهل;سټه;سجل;سفر نامه;غير More…
9. 圆珠笔
[yuan2 zhu1 bi3] (蛾痌掸) خودکاره
10. 圆球
[yuan2 qiu2] (蛾瞴) (لكه ددوا او ډوډۍ);ساچمه;كاړتوس;ګولۍ;کپسول;مړ دك
11. 圆盘传送带
[yuan2 pan2 chuan2 song4 dai4] (蛾絃肚癳盿) ګرزندی
12. 圆石头
[yuan2 shi2 tou5] (蛾ホ繷) کوټه;ګوسه;ګاټ;پرښه;تاک;صخره;غرګى;ګاګره;ګټه;کرکانډی;کرکنډه;کړوچ;کمر;سنګړه;کاڼي کړپ;ګټکی;تيږه;تاړ
13. 圆锥体
[yuan2 zhui1 ti3] (蛾繞砰) دجنغوزى غوټه;مخروط;غوزه;پنډۍ