Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
墙垣 墙壁 墙纸
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qiang2] (鲤) لوزی;( جدار );النګه;په ديوال بندول;په ديوال ساتل;په ديواله وهل;په ديواله بيلول;جدار;چوټۍ;حصار;دننه مخ;دور;دېوال;ديوال وزمه;ديوالو More…
2. 墙垣
[qiang2 yuan2] (鲤) لوزی;( جدار );النګه;په ديوال بندول;په ديوال ساتل;په ديواله وهل;په ديواله بيلول;جدار;چوټۍ;حصار;دننه مخ;دور;دېوال;ديوال وزمه;ديوالو More…
3. 墙壁
[qiang2 bi4] (鲤纠) لوزی;( جدار );النګه;په ديوال بندول;په ديوال ساتل;په ديواله وهل;په ديواله بيلول;جدار;چوټۍ;حصار;دننه مخ;دور;دېوال;ديوال وزمه;ديوالو More…
4. 墙壁的
[qiang2 bi4 de5] (鲤纠) لوزی;( جدار );النګه;په ديوال بندول;په ديوال ساتل;په ديواله وهل;په ديواله بيلول;جدار;چوټۍ;حصار;دننه مخ;دور;دېوال;ديوال وزمه;ديوالو More…
5. 墙纸
[qiang2 zhi3] (鲤) ( لګيدل );په ديوال كافذ لګول;ديوال په خاص كاغذ پوښل;ديوالى كاغذ چې ديوال ياچت تپې پوښل كيږى