Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
selected terms: 31

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 失业
[shi1 ye4] (ア穨) اوزګارتوب;بې روزګاري;بې كارى;بېچاري;بېکاري;خوشيا;وزګارتوب;وزګارتيا;خالي والی;خلاصوالی;بېكاري
[shi1 ye4 jiu4 ji4 jin1] (ア穨毕警) بخشش وركړه او بښنه;بسپنه;چړ;خيرات;درواږه;سدره;صدقه;هغه پيسې چه دبيمې له خوا دبيكارى په وخت كى ور كولى كيږى
3. 失业的
[shi1 ye4 de5] (ア穨) بې دندې;بې روزګاره;بې كاره;بېچارې;بېکاره;بيكاران;څملاستل;خالي;بېکار;اټال;کرياب
4. 失事
[shi1 shi4] (アㄆ) (دټكر په ذريعه);اکرۍ;اوجاړول;بربادول;بلابتر;بېرانه;بيخي ډنګر سړى;په خطر كې اچول;پوپنا کول;پېښه;تبا کول;تصادم;ټكرور كول;ټکر;چادثې يا داسې نورو عواملو په واسطه زنګ شوى More…
5. 失传
[shi1 chuan2] (ア肚) بربادېدل;تلفېدل;ګارېدل;تری تم;عبثېدل;غرقېدل;څټ
6. 失修
[shi1 xiu1] (ア) بدحالي
7. 失利
[shi1 li4] (ア) پړېدل
8. 失去
[shi1 qu4] (ア) ابته;الاستي;الاستی;الونيا;اندرغپ;بدمذهبه;بې لارې;بېدرکه;تري تم;غايب;غيابي;غيب;غيرحاضر;کمبوت;کمبود;لا درکه;لار ورکی;لړغومی;له لارې وتلی;له لاسه وتلى;ورك;ورک;ناسوب;غائب
9. 失去
[shi1 qu4] (ア) ارول;بايلل;بې لاري کېدل;بېدرکه کېدل;بى ډبه اوډل;بىپرخى كول;تخم شنل;تلفول;تلفېدل;ټکوهل;د لارې وتل;ړنكول;زيانمن كيدل;کرکول;کرل;له لاسه ورکول;له ليارې وتل;محر ومول;ناكا مه More…
10. 失去意识
[shi1 qu4 yi4 shi2] (ア種醚) (تحت الشعور);بې حسه;بې خبره;بې سده;بې سده بې شعوره;بې سوله;بې هوښه;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېران;بېسده;بېهوښه;پركاله;ترسد More…
11. 失和
[shi1 he2] (ア㎝) بدى;پرخاش;تربګنى;جدال;جدل;جګاړ;جنګ;څوکۍ;خوله سره اچول;دښمنى;شتا;شخړه;لچرتوب;لچري;مجادله;مجادله کول
12. 失守
[shi1 shou3] (ア) پاڼي رژون;(خزان);(سقوط);(لكه په جنګ كى);(له لمبره);اپوټه کېدل;اغما;افلاس;الوړې کېدل;انحطاط;او ښتل;اورېدل;اوريا;بچی راوړل;بچی زېږول;برابرېدل;بربادى;بربړوک;بې More…
13. 失宜
[shi1 yi2] (ア﹜) بې ځايه;بې مورده;بې موقع;بېربطه;نا مناسبه;ناکلال;ناوړه;بېمورد;بې مناسبه;بې محاله;بي موقع;بېوړه;فضول;غيرمساعد;ناوقت;ناپسند;پرت;اړولي;ناخوال;نامناسب;بې
14. 失态
[shi1 tai4] (ア篈) نسيان
15. 失掉知觉的状态
[shi1 diao4 zhi1 jue2 de5 zhuang4 tai5] (ア奔谋篈) اغما;بې حسي;بې سدتيا;بې شعوري;بې هوښى;بې هوښي;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;پركالى;لاشعور;لاشعوري;لاشعوريت;بې سدي
16. 失敬
[shi1 jing4] (ア穛) ابرا;بخښښ;بخښنه;بخشش;بد جوله;بدرنګه;بدګوشنی;بدنما;بښنه;بېخوله;بېډوله;پچن;پرېشانه;پل;پلوالی;پلونه;پېسر;پيسره;تله;تلوار;تېرنه;تېرېدنګ;تېریږه;جګرخون;جنګړ;جوټ;څټ More…
17. 失明
[shi1 ming2] (ア) ړندون;بې علمي;بېخبري;جاهلي;جاهليت;جهالت;جهل;ړندتوب;ړندښت;ړندوالی;ړندېده;لنداني;اعما
18. 失望的
[shi1 wang4 de5] (ア辨) اکړ;بې هيلې;زړه ماتی;سپياز;کراږ نده;کراغند;مايوس;نا اميد;نا اميده;نامراد;ناهیلی;ناوسه;نهيل;نيمخوا;نيمګړی نيمه خوا;نيمه خوا;يې هيلې;ناامېد;ميښ ميښ
19. 失火
[shi1 huo3] (ア) (چه دزخمى كولو په اثر دونې پرتنه پاندې وشى);(دبلېدو په حال كې);(دګاڼې دډير ښت له امله);(سپينه نښه چه داّس يا غوايى په تندى كې وى);(غضب);ارواښاد;انفجار;انفلاق;اور;اور More…
20. 失火
[shi1 huo3] (ア) اور اخستل;بلېدل;لګېدل;روښانېدل;لمبه;جليا;پلوى موندل;نيول