Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夷平
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi2] () (تاريخ);(تريوه حده);(سړى);(لر);بربر;بربري;پرپر;پردى;ځنګلى;خارجى;زيږ او بې ذوقه;غير رومى;غير مدنى;غيريو نانى;نيم وحشى سړى;;برماڼو
2.
[yi2] () بربادول;پږل;تراشل;ټوټه كول;ځبل;خرېيل;دمځكى سره برابرول;رخېيل;ړنګول;سکه والی;کلول;له منځه وړل;ميده ميده كول;ورانول;پوپنا كول;يومخ ويجاړول
3. 夷平
[yi2 ping2] (キ) لېول;آبترازو;اڅڼل;افقي سطح;امانت کاری;امانتکار;امين;اوار;اوارول;ايمانداره;باشرفه;باطل;برابر;برابرول;پاک نفسه;پړاخ;پلنول;پيت;تابلېت;تاوون;تعديلول;تلبر;چاپړاخ;څاروي More…