Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
如一 如何 如出 如夫 如常 如意 如期 如果 如画 如花 如若 如草 如饥
2. 如一
[ru2 yi1] () مسلسل;منطقي
3. 如何
[ru2 he2] () تر;چې;څرګه;څرنګه;څرنګه څومره;څرې;څښکله;څنګره;څنګه;څه ډول;څه راز;څه رنګه;څه شان;څه طور;پدود;څووم;څنګه به ښه وي که …;څومره
4. 如出一辙
[ru2 chu1 yi1 zhe2] (箩) ان;حتى;كټ مټ;لا;لكه;ليا;مساوى;مشابه;هغه;هم هغسى;هم هغه;هماغه;همغه;ورته;يو شانته;يوشۍ يوډول;يوبرابر;مساويانه;مساوي;مخی;متحدالشکلانه;همجنس، هم جنس
5. 如夫人
[ru2 fu4 ren2] (ひ) صيغه شوى ښځه;هغه ښځه چه دسړى ما ينه نه وى خو هغه ساتلى وى;سوريته;کنيزه;مينځه;سهېله
6. 如常
[ru2 chang2] (盽) معمولي;بهاند;بهاو;بهېدونکی;بيند;بينده;بيېدونکی;جاري;جريان;چړا;خوځښت;دودى;روان;عادي;متداول;متعارف;معمول;;دودي;نوبتي;عام;مالوف;معتاد;ناغوره;مروج;تېران;هره More…
7. 如意算盘
[ru2 yi4 suan4 pan2] (種衡絃) پوچ افكار;چټي فكرونه;خوش باوري
8. 如期
[ru2 qi1] (戳) په خپل وخت;له پروګرام سره سم
9. 如果不
[ru2 guo3 bu4] (狦ぃ) به له;پرته;تر هغه چې;ترڅو;كه چيرې;مګر;منګر
10. 如画
[ru2 hua4] (礶) ( تصوير );اخيستووړ;دعكس;روڼ;زړه راښكوونكى;ښكلى
11. 如花
[ru2 hua1] () آراسته;خوږژبى;دګلانو ډك;ګلداره
12. 如若
[ru2 ruo4] (璝) بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;ګنې;كه نه;کنه;کني;که نه;مختلف;بل شانته;کانې;کنې;شان;اوكنې;په بل ډول
13. 如草
[ru2 cao3] () هغه ځاى چې ډير واښه لرى;وښياڼه
14. 如饥似渴
[ru2 ji1 si4 ke3] (哀戴) په شوق;په ليوالنيا;په مينه