Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fu4] (碔) ابات;اباد;اميده;باثروته;بای;بډا;بډاى;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پانګوال;پولدار;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;خان;دشتو خاوند;دنيادار;دنياداره;دولت More…
[fu4 yu2 huan4 xiang3 de5] (碔ほ稱) بړاسى;بړاسيز;پوچ;خيالى;دلړو;لړه ناك;له بړاسه ډك
3. 富于心计的
[fu4 yu2 xin1 ji4 de5] (碔み璸) پلان جوړونكى;چلى;نقشه جوړونكى;ټګي;دسيسه جوړونه
4. 富于想像
[fu4 yu2 xiang3 xiang4] (碔稱钩) تخيلى;تخيلي;تصورى;مخيله;وهمي
5. 富于机智的
[fu4 yu2 ji1 zhi4 de5] (碔审醇) بادپښی;ټکلاسی;ټوكمار;جلت;چاخ;چالاک;چسپانده;څالاک;حصولول;ځيرك;روحاني;روحي;ستانه;ظريف;غوراډاپي;لوی;ماهر;هوښيار;حاضرجواب;نکته سنج;نمکين
6. 富于格言的
[fu4 yu2 ge2 yan2 de5] (碔ē) په شدو مدږغيدونكى;په قافي ږغيدونكى;خوله ور;نصحيت كوونكى ژبور
7. 富于香料
[fu4 yu2 xiang1 liao4] (碔) توند;قارون
8. 富人情地
[fu4 ren2 qing2 de5] (碔薄) دسړيتوب په توګه
9. 富幽默感的
[fu4 you1 mo4 gan3 de5] (碔纐稰) ټوكي;ظريف;فکاهي
10. 富情感地
[fu4 qing2 gan3 de5] (碔薄稰) په زړه سواندۍ دجذباتو له مخې
11. 富於想像的
[fu4 yu2 xiang3 xiang4 de5] (碔稱钩) اعتمادى;باتدبيره;باورى;په هګۍ کې چوڼېدلی;پوه هوښيار;ځيرك;زېر و زبر;حاضرجواب;زيرک;کالکوچن
12. 富有
[fu4 you3] (碔Τ) اباد;اټمبار;اعظمى حد;اكثر حد;انبول;اندوکندو;باردار;برجاو;بردم;بشپړ;پريړول;پنډ;پنډول;په بشپړه تو ګه;په غوښو More…
13. 富有弹性的
[fu4 you3 tan2 xing4 de5] (碔Τ紆┦) (ارتجاعى);دتوپ دګاډۍ له بدن څخه جداكيدلاى شى;زمانه ساز;كږيدونكى;نرم
14. 富有意义的
[fu4 you3 yi4 yi4 de5] (碔Τ種竡) افادوي;اور ژبی;جرار;خبرلوڅی;خوږ ژبی;خوش بيان;خوله ور;ژبور;شيوا;له معناډك;معنی داره;مغزن;مفيد;معنی خېز
15. 富有成效的
[fu4 you3 cheng2 xiao4 de5] (碔ΤΘ) اباد;باثمره;باردار;برکتي;حاصلخېز;زرخېز;ښاليځ;ګټور;مثمر;مفيد;نتيجه لرونكى;حاصل خېز;غله بود;لب څټ;حاصلي;زېږندى;ثمردار;نتيجه بخش;باري;شاداب;توليدي
16. 富有经验的
[fu4 you3 jing1 yan4 de5] (碔Τ竒喷) ازمييښتى;باتجربه;پوخ;تجربه کار;تجربوې;تر تړک وتلی;تل;حاذق;ګونده;مجرب;کارآزموده;ازموده کار;کارديده;قادروي;کاردان;آګاه;ليدلي;جهان ديده;جوهردار
17. 富机智的
[fu4 ji1 zhi4 de5] (碔审醇) پېشوۍ;تښتند;تېنکی;ثناخوان;چټاق;ډونګرۍ;ښويکی;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره
18. 富矿带
[fu4 kuang4 dai4] (碔膓盿) (امراصه);ګټور سودمن;هر كار يا شد چه ګټوره نتيجه ولرى;
19. 富裕收入
[fu4 yu4 shou1 ru4] (碔肝Μ) اختيار داري;تکړه والی;توانايي;جوګه توب;څیلۍ;قابليت;كفايت;کهنه;لايق والی;لياقت;منا سبت;وړتوب;وړتيا;صلاحيت;عملداري عمل داري;استحقاق;حاکميت;اختيار
20. 富豪阶级
[fu4 hao2 jie1 ji2] (碔花顶) دشتمنو حكومت;هغه چې واك يې دشتمنو په لاس وي;دشتمنوحكومت;شتمنواكي;واكمنه شتمنه طبقه