Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
寒冷 寒喧 寒武 寒生 寒酸
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[han2] (碒) ( لكه له ويرې );پوړکېدل;پوڼېدل;ترېدل;ترېدنه;تهېدل;ټانک کښل;ځمبا;ډبۍ;ذمه وهل;رپا;رپېدل;رپېدنه;رپيدنګ;رېږد;رېږدېدا;رېږدېدل;ړپړېدل;سوسکېدل;ګبڼۍ;ګبڼۍ اخستل;ګړبوزه;ګګړوزه;ګګړوزې More…
2. 寒冷
[han2 leng3] (碒) بې عاطفې;بې مهره;ساړه;سردسېره;سړڅد;سړزوي;سړزي;سوړ;سوړمزاجه;سېرونې;منجمد;وچ او رسمى يا تشريفاتى سړى;يخ
3. 寒喧
[han2 xuan1] (碒迟) السلام عليکم;برګړندی;برګنډی;درناوى نمانځنه;روغبړ;سلام;سلام الېک;سلام عليکم;سلامي;عافيت
4. 寒武纪层
[han2 wu3 ji4 ceng2] (碒猌糷) کمبرين
5. 寒武纪的
[han2 wu3 ji4 de5] (碒猌) کمبرين
6. 寒生氏病
[han2 sheng1 shi4 bing4] (碒ネん痜) نوکرى;پړنګ;جذام;خوراړه;کوړ;نوکری;پېشک;پمن کوړ;پېس
7. 寒酸样子的孩子
[han2 suan1 yang4 zi5 de5 hai2 ze5] (碒荒妓) کندپوښ;ګندپوښ;(سړى ياهلك);خچن;خيرن;هلکوټى