Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
带信 带扣 带材 带来 带状 带狗 带病 带笑 带累 带红 带菌 带音 带领
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dai4] (盿) او;څربه;خربانه;خسبانه;رهنما;وستل;وست;رګى پالل;ګونګوړه;مريبه;مسه;مومو;موم;مېچني;نابوم;ناڅار;ناڅيز;نکاره;نغاړي;ولل;ويلې;ويل;مږک;باټېدل;جوامع;صلوات;فجائع;مې;تې;تېرول;خسارات;مړل;درنګ More…
2.
[dai4] (盿) پټه دار;پټه لرونكى;راداره;لاري لاري;لاريز;ليكې ليكې;ليکي لرونکی;رهدار;راهدار;خنجري;لاريځ;چرګ برګ;چرګ
3. 带信息
[dai4 xin4 xi1] (盿獺) پيغام;پيام;ځواب;خبر;رسالت;زېری;زيرى;کری;رقيمه;ښکوی;دعوتنامه;نامه;ټپال;پيغام مخابره كول_استول;پيغام وركول;رسمي وينا;زېرى
4. 带扣
[dai4 kou4] (盿厂) غربى;(لكه دملاوستنى);اوربل;په غو ټه كلكول;په كلكه سر درېدل;پېچوتاب;تاوېدل;تثبيتول;توغ;چيت;چيتول;څګک;سګګ;سګک;شتۍ كېدل More…
5. 带材
[dai4 cai2] (盿) رېتاړه;څيرګۍ;(خپل);بربنډول;بړانګه;بې پردې کول;پاډه;پټاره;پټه;پټۍ;پوستول;پېزوانک;پيته;تراډه;تراړه;تراښه;ترښکه;تروژل;تړانګه;تشول;تضاد;ټوټه;ټېپ;جامه يې ايستل;چورول;څرمن More…
6. 带来
[dai4 lai2] (盿ㄓ) باولل;بوول;بېول;چېوهل;چیخول;دروستل;را اېستل;را وړل;را وستل;راښکل;راوړل;راوستل;متقاعدول;مل کېدل;حاضرول;رسول;اچول;دايرول;راوستل
7. 带状体
[dai4 zhuang4 ti3] (盿砰) بوټ بند
8. 带狗撬在雪上前进
[dai4 gou3 qiao4 zai4 xue3 shang4 qian2 jin4] (盿祭撤玡秈) او ماچ;ړوز ◊ [dai4 gou3 qiao4 zai4 xue3 shang4 qian2 jin4] (盿祭撤玡秈) او ماچ;ړوز
9. 带病体
[dai4 bing4 ti3] (盿痜砰) بارکښ;بارکښي;باروړونکی;ترانسپورت;چپر;چلن;چلند چوپړ;چلوونکى;چلوونکی;حمل;حمل ونقل;خرى;طياره وړونکي;قاصد;وړونكى;يو سړى يا شركت چه دمال وړ لو وظيفه_پرغاړه اخلى;مزدور
10. 带笑
[dai4 xiao4] (盿) په خندا;په موسكا
11. 带累
[dai4 lei4] (盿蹯) اخته کول;استعمالول;استفاده کول;ايجابول;برخه اخستل;پازه کول;پكښى شاملول;پکارول;په کارول;تخصيصول;ځانګړول;حصه اخستل;ښکېل کول;ښکېلول;سهم اخستل;ګډېدل;ګرفتارول;كښى ايستل More…
12. 带红色
[dai4 hong2 se4] (盿︹) سور رنګی;سوربخون;سورته ورته;سورنجن;سوروزمه;سوروشمه;سوربخن;سورشان;پيازي
13. 带菌者
[dai4 jun1 zhe3] (盿颠) بارکښ;بارکښي;باروړونکی;ترانسپورت;چپر;چلن;چلند چوپړ;چلوونکى;چلوونکی;حمل;حمل ونقل;خرى;طياره وړونکي;قاصد;وړونكى;يو سړى يا شركت چه دمال وړ لو وظيفه_پرغاړه اخلى;مزدور
14. 带音
[dai4 yin1] (盿) بنى;ږغيز;صايت;غږ يز;صدادار
15. 带领
[dai4 ling3] (盿烩) (جمع);(كرافيت);افسار;اکوړی;اوسار;برابرول;بريد کول;په سرپو پوښل;په سرپوكى نيول;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;چره;چلول;خوله ور ته کول;دپنسل سياهى;دنګله;ډاډ ورکول;راوستل;رهنمايي More…