Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
并不 并且 并列 并发 并存 并把 并条 并纱 并置 并联 并行 并集
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bing4] (ㄖ) (تخنيكي);اتحاد;اتحاديه;اتفاق;اجتماع;اجماع;اجمال;ازدواج;اشتراک;انجمن;بنډار;پتلېز;پرزه غونډ;پنډو;پنډونه;پنډېدنه;پنډېده;پيوستون;پيوند;ټولون;ټولېدنه;ټولېده;داتحاد نښان;دكار يګرو More…
2.
[bing4] () او;څربه;خربانه;خسبانه;رهنما;وستل;وست;رګى پالل;ګونګوړه;مريبه;مسه;مومو;موم;مېچني;نابوم;ناڅار;ناڅيز;نکاره;نغاړي;ولل;ويلې;ويل;مږک;باټېدل;جوامع;صلوات;فجائع;مې;تې;تېرول;خسارات;مړل;درنګ More…
3.
[bing4] (ㄖ) په برابره تو ګه;په مساوى ډول;يو شانته;يکسان;يوبرابر;مساويانه
4. 并不
[bing4 bu4] (ぃ) ابداً;اډو;بېخي نه;پېټ;دسره;قطعاً;ګردسره;ګړد سره;کچنوټی;کله هم نه;کمکی;کوچنى;کيچی;له سره;هډو;کورټ;بېخي
5. 并且
[bing4 qie3] () او;څربه;خربانه;خسبانه;رهنما;وستل;وست;رګى More…
6. 并列
[bing4 lie4] () په يوه لړ كى پيينه;ځنځيروزمه لړ;سلسله ◊ [bing4 lie4] (ㄖ) په يوه لړ كى پيينه;ځنځيروزمه لړ;سلسله
7. 并发
[bing4 fa1] (祇) مکلف;کلکونه
8. 并发症
[bing4 fa1 zheng4] (祇痝) اختلاط;کړکېچ;کړکېچ والی;پېچيدګي;تشتت;لبړه;رټوالی;ستغ;ګرانښت;جنجال;کشاله
9. 并存
[bing4 cun2] () ګډژوند كول;يوځاى او سېدل;سره اوسېدل;ګډژوند لرل
10. 并把
[bing4 ba3] (р) باړه;برداشت کول;پاولى;پوهېدل;پيېدل;درکول;سر پرې خلاصېدل;شاملول;کرايه کول;درجول;شاملېدل;ننه ايستل;داخلول;قلمداد;ځایول;اِحتواكول;راچاپېرول;لرل
11. 并条
[bing4 tiao2] (ㄖ兵) کرښندی;جدول کشي;رسامي;قرعه کشي;انځور;انځور More…
12. 并纱
[bing4 sha1] (ㄖ) تضاعف;تضعيف;غبرګونه
13. 并置
[bing4 zhi4] (竚) مضاف اليه
14. 并联
[bing4 lian2] (ㄖ羛) موازياً;متوازي;موازي
15. 并行
[bing4 xing2] (︽) برابر;متوازي;موازي;نظير;محاذي ◊ [bing4 xing2] (ㄖ︽) برابر;متوازي;موازي;نظير;محاذي
16. 并集
[bing4 ji2] (ㄖ栋) (تخنيكي);اتحاد;اتحاديه;اتفاق;اجتماع;اجماع;اجمال;ازدواج;اشتراک;انجمن;بنډار;پتلېز;پرزه غونډ;پنډو;پنډونه;پنډېدنه;پنډېده;پيوستون;پيوند;ټولون;ټولېدنه;ټولېده;داتحاد نښان;دكار يګرو More…