Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
建交 建树 建筑 建设
2. 建交
[jian4 jiao1] (ユ) قائمول
3. 建树
[jian4 shu4] (攫) اعانه وركول;برخه اخستل;بسپڼه وركول;حصه اخستل;سهم اخستل;مرسته كول;صدقه;بسپنه وركول;ونډه اخيستل
4. 建筑
[jian4 zhu4] (诞) چارچوب;(دبد);اباد;اډانه;اډاوڼه;استخراجول;اوتګی;اېښودل;ايښول;باډۍ;بدن;بست;بې مغزه;پږه;په پښوکول;په جوكاړ;په سر More…
5. 建筑学
[jian4 zhu2 xue2] (縱厩) دمعماري فن يا علم;دوداني سبك يا طريقه;معماري;مهندسي;طاقي;تيرکش
6. 建筑学的
[jian4 zhu2 xue2 de5] (縱厩) دمعمارۍ;دودانۍ دفن
7. 建筑工人
[jian4 zhu4 gong1 ren2] (縱) اباتوونکی;اوستاکر;اوستکار;بنا;جوړوونکی;خټبه;خټګر;خټمار;سمی;ګلکار;متصدي;ودانوونکی;ورانوونكى;راج;معمار;مخترع;سازنده
8. 建筑师
[jian4 zhu2 shi1] (縱畍) دو دانيو ماهر;سمی;معمار;مهندس;ارشيتکت
9. 建筑的
[jian4 zhu2 de5] (诞) دمعمارۍ;دودانۍ دفن
10. 建设性的
[jian4 she4 xing4 de5] (砞┦) تعميري;مثبت;تعميراتي;جوړوونكى;رغنده