Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弄僵 弄卷 弄平 弄得 弄整 弄甜 弄皱 弄直 弄瞎 弄短 弄碎 弄结 弄缺 弄鬼
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 弄僵
[nong4 jiang1] (圾) رکود ◊ [nong4 jiang1] (圾) رکود
2. 弄卷
[nong4 juan3] () تازه;تاند;چوڼ چوڼ;كوت كوت ګونجې ګونجې;ګوړ ګونى;کرپند;لګښت;ما تېدونكى تيز او صاف
3. 弄平
[nong4 ping2] (キ) اوارول;اوارېدل;آوارېدل;پامالول;پټوکى;پلنول;پلنېدل;پيتول;پيتېدل;چپړيتول;چپليتول;چپيتول;چخپيتول;چختاړول;چرموړل;چڼ More…
4. 弄得满是斑点
[nong4 de5 man3 shi4 ban1 dian3] (眔骸琌闯翴) بڼه;بېلګه;بيچه;پته;پيلامه;تور;جال;چولاغ;څرښه;څرک;څېړ;درک;رده;رفتار;رګ;سروبر;کيله;لکيره;ليکه
5. 弄得满是班点
[nong4 de5 man3 shi4 ban1 dian3] (眔骸琌痁翴) پخه;پړنګېدل;خالخال کول;دوڼ;ږږ;ګرد;ګرز;کسيا;نوغى;خال;ټکی
6. 弄整齐
[nong4 zheng3 qi2] (俱霍) اړ;بغرګونه;بلکه;تماس نیول;چوزه;ډېر تشريفاتي;سم;شاملېدنه
7. 弄甜点
[nong4 tian2 dian3] (并翴) اتوب;بوره;بوره اچول;چوره;چيڼه;چيني;خوږول;خوږيدل;شكره;شکر;شکره;شيرينول;قند;قندانۍ;کند;کنداني;کندلوښی;لامباتي;قندي;ځلوبۍ;نبات
8. 弄甜点
[nong4 tian2 dian3] (并翴) خوږېده
9. 弄皱
[nong4 zhou4] (終) چوملکول;ګونجې كيدل;مروړل;کلوچول;ګنجېدل;کړټی;ګونج;غټى;ګنجلک
10. 弄直
[nong4 zhi2] () اڅڼل;اوډل;برتانوي;پورته کېدل;تعديلول;تيکېدل;سمول;سمېدل;عيارول;سيده;جامه;څک
11. 弄瞎
[nong4 xia1] (組) (دسترګو ليده كمول);(لكه پرده);(لكه خبره);ارروړ;اېښوول;بخيلتوب;بخيلي;بګاښ;بېرته راتلل;بى تميز نه لېدل كېدونكى;پړم;پوست کنده;تپ تور;ترويځه;تطبيقېدل;تمباکو;تياره;تياره More…
12. 弄短
[nong4 duan3] (祏) (په تېره نباتي);تبۍ;غوړ;غوړي;لنډوالى;لنډونه;لنډېده;اختصار
13. 弄短
[nong4 duan3] (祏) پر ځای کول;ترنځېدل;زهېدل;زهيرېدل;زیرېدل;سپکول;سرکپول;سرکونډي کول;سستېدل;ضعيفېدل;غړندېدل;کړاغندېدل;کمزورېدل;کهېدل;کونډی کول;لږول;لنډول;لنډېدل;کوتاه
14. 弄碎
[nong4 sui4] (窰) اتام;بټ سوری;بسپه;پارسنګ;پڅاڼی;پساڼی;پمبه;پيسانی;توتنکی;ټو ټه ټو ټه كول;ټو ټه ټو ټه كېدل;خچ پچېدل;خچوری;خڅوزی;خرابېدل;خمېدل;رچې;رچې More…
15. 弄结实
[nong4 jie1 shi5] (挡龟) (لكه نرخ);اخرنی;آخرى;اخری;آخري;آخرين;استوار;انتهايي;اورښتۍ;اولوالعزم;پايداره;تجارتخانه;تر مخ کېدل;تشبث;تصدي;ټل;ټولی;ټينګ;ټينګ نيتى;ثابت;ثابت More…
16. 弄缺
[nong4 que1] () ( چول );اکر;اورمېږ;پرېکونه;پريكول;په مناسبه موقع كې نيول يا وهل;تاراجول;تالا کول;چاودول;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;څنګه والی;دولت;زندان;سرکار;سلماني;سورى More…
17. 弄鬼
[nong4 gui3] (碍) (ږغ);(شى);(مو);اخر;آخر;ارمتى;انتها;انجام;اوږداندى;باټول;بادپښی;باريک;بدغونی;بريښنده;بړند;بوټ;بوج;بې اغېزې;بيدو;پاک;پای;په تېره ګوګه;په داسې ږغ سندرې ويل چې نيم قدم ترنورو More…
18. 弄鬼
[nong4 gui3] (碍) ازمار;بازيګر;بېرته ورکول;ټیټالی;چالباز;چلباز;چلپاز;چلولي;چلېکار;چلى;چليګر;چمباز;چمبازه;چمګر;چموکی;دروهي;دغل;دوکه مار;ډوکه More…