Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
弹劾 弹匣 弹回 弹小 弹幕 弹性 弹着 弹簧 弹药 弹道 弹黄
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[tan2] (紆) ارتجاعى;ارتجاعي;الستيکي;دشرايطو سره سم دبد لېدو وړ;دغبر ګېدو او لړ كېدووړ;ربړ;(ربڼ);شفتالو;فنر ډوله;لاستيک;دمدار;فنري;اِرتجاعي;مُرتَجِع
2. 弹劾
[tan2 he2] (紆) پوښتنه ځنى كول;تپل;تور لګول;تورول;تومتي کول;شک لرل;غيب پلټل;متهمول;محكمى ته كشول;مخه نيول;استيضاح كول;پوښتنه ځنې كول;تورنول;محكمې ته راكاږل;مواخذه كول
3. 弹匣
[dan4 xia2] (紆) ( لكه دتوپك );اټ;امبارخانه;پلورنځی;تجارتځى;تجارتخانه;تحويلخانه;ترکهار;جاغور;جبه خانه;ججوره;ججوری;جريده;جعبه;خانه;درويړه More…
4. 弹回
[tan2 hui2] (紆) بياراتلل;بيرته راګرځيدل;خپل ځاى ته بيرته راګرځيدنه;ګزلک;ګسڼه
5. 弹小提琴
[tan2 xiao3 ti2 qin2] (紆矗礮) (اصط);چیلو;دګوتىاولاس خوځول;ښكېرل;وايلون;;سرينده
6. 弹幕
[dan4 mu4] (紆辊) (دتوپونو او ډزوپه وسيله);(دسيندپه باره);(لښ);ارلۍ;بند;ترازه;تړ;ددښمن دتېرېدو ليار بندونه;ډم;کنجرخ;مخه نيونه;مصنوعى ليكه;;پرله پسې ډزې
7. 弹性的
[tan2 xing4 de5] (紆┦) شولې;کسکر
8. 弹着
[dan4 zhuo2] (紆帝) اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;انعکاس;بهارۍ;بوسات;پازه;پدل;پياشه;تاثير;تخته کول;تصادف;تصادم;تماس;تنبو;ټكر;ټکول;ټکونه;ټکوهل;ټومبل;چخول;خته More…
9. 弹簧
[dan4 huang2] (紆庐) پسرلی;چينه;کونډه;څوړمنی;فنر;جلاله;کمانۍ;بهار;(لكه دموږك تلل يافنر);(لكه فنر);ار;ارتجاعي;ارتجاعيت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;الستيکيت;ايستل;بچه ګرو;بسنت;بلنګېدل;بهاري;بيځايه More…
10. 弹药
[dan4 yao4] (紆媚) ;وسلې
11. 弹药箱
[dan4 yao4 xiang1] (紆媚絚) لوى صندوق چه تر او بولاندى په تعميراتى كارو كى استعماليږى;هغه لوى صندوق چه پكښې مهمات او رس اچول شوى او پر عربو باروى;عرابه;قنداغ
12. 弹道
[dan4 dao4] (紆笵) تګ ګرښه;خط السير;دار;دتوغول شووشيانوديون كرښه;ويشتن ليكه;ويشتنليکه;لينده
13. 弹道学
[dan4 dao4 xue2] (紆笵厩) (لكه ګولۍ;بالستيک;باليستيک;دتوغېدونكو شيانو علم;را كټ او نور);منجنيقيت
14. 弹道导弹
[dan4 dao4 dao3 dan4] (紆笵旧紆) ګولۍ;مرمۍ;مزایل;ويشتل كېدونكې;توغندى;صاروخي;راکتي;صاروخ;راکت
15. 弹道式导弹
[dan4 dao4 shi4 dao3 dan4] (紆笵Α旧紆) راکت
16. 弹道的
[dan4 dao4 de5] (紆笵) بالستيک;باليستيک
17. 弹黄
[tan2 huang2] (紆独) پسرلی;چينه;کونډه;څوړمنی;فنر;جلاله;کمانۍ;بهار;(لكه دموږك تلل يافنر);(لكه فنر);ار;ارتجاعي;ارتجاعيت;ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;الستيکيت;ايستل;بچه ګرو;بسنت;بلنګېدل;بهاري;بيځايه More…