Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
归一 归功 归咎 归因 归国 归属 归并 归心 归来 归类 归纳 归罪 归荣 归顺
[gui1 yi1 de5] (耴) پوره;ديوه كيتوب;ديووالي;ناكنډو;ناويشلى;ناتکی
3. 归功于
[gui1 gong1 yu2] (耴) کرېدت;(لكه دحساب په نتيجه كې چه پر چا پيسې واوړې);آب;ابرو;آبرو;اعتبار;او ښتې پسې;باور;پت;په بانګ كې دبانكى درلودنه;په پوردمال وركول;پور;تشريف;تصويب;تصويبول;تنشا;دسرلوړ More…
4. 归咎于
[gui1 jiu4 yu2] (耴㏒) تخصيصول;ځانګړول;ګڼل;نسبت وركول;ورپورې تړل
5. 归因
[gui1 yin1] (耴) ;اضافه ◊ [gui1 yin1] (耴) اختصاص;تخصيص;منسوب;منسوب شوى;منسوبونه
6. 归因于
[gui1 yin1 yu2] (耴) پورلرونکی
7. 归因于
[gui1 yin1 yu2] (耴) تخصيصول;ځانګړول;ګڼل;نسبت وركول;ورپورې تړل
8. 归国
[gui1 guo2] (耴瓣) متوطن;پخواني تابعيت ته بېرته ورګرځېدل;خپل هيوادته بېرته ستنېدل
9. 归属
[gui1 shu3] (耴妮) ;اضافه
10. 归并
[gui1 bing4] (耴) ( تجارتي );ګډېدنه اتحاديه;يو ځاى كېدنه;مزج
11. 归心
[gui1 xin1] (耴み) اړول;بدلول;بې ځانه لګول;پچلول;په بل دين شوې;تبادله كول;ګرزول;له عقيدې څخه اړول;معناته تغير وركول;اوښتل;بل دين منل
12. 归来的
[gui1 lai2 de5] (耴ㄓ) ستون;مسترد
13. 归类
[gui1 lei4] (耴摸) په منظم ډول تر تيبول;تصنيف;تصنيفول;کلاسيفيکېشن;منسوبول;درجه بندي;طبقه بندي;پټول
14. 归纳
[gui1 na4] (耴) اثر;اثرکونه;استقرا;استقراء;استقرار;استوګ;آغېزه;پرځول;تاثير;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;رسوخ;قياس;پر… باندي تاثير کول
15. 归纳
[gui1 na4] (耴) تعميم كول;عمومي كول;عمومي كېدل;عمومي کول;نتيجه اخيستل
16. 归纳法
[gui1 na4 fa3] (耴猭) اثر;اثرکونه;استقرا;استقراء;استقرار;استوګ;آغېزه;پرځول;تاثير;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;رسوخ;قياس;پر… باندي تاثير کول
17. 归罪于
[gui1 zui4 yu2] (耴竜) پړول;په ګُناه تورنول;ملامت ګڼل;ملامتول
18. 归荣誉于
[gui1 rong2 yu4 yu2] (耴篴臕) ثناخواني;احترام;آفرين;باړه کول;بردی;برم;بړبس;تحسين;تسبيح;تسپې;تعريف;تعظيم;تقديرول;تقريظ;تکريم;تمجيد;تنشا;توصيف;توصيفول;ثنا;ثنا صفت;ثناويل;جلال;حمد;درناوى;درناوی More…
19. 归顺
[gui1 shun4] (耴抖) اطاعت;انقياد;بيعت;پستو;پوست غاړي;پېرځی;پېشانه;تابعداري;تابعيت;تسلمېدنه;تسليم;تسليم كيدنه;تسليمي;تفويض;تن ور کونه;دېپو;ډيپو;سپارنه;سلامي;سوانګلوي;غاړه اېښودنه;غاړه More…