Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
截口 截夺 截止 截点 截短 截稿 截距 截面
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 截口
[jie2 kou3] (篒) (دكتاب);برخه;برغنډ;بړانګه;بند;بنګړه;پاراګراف;پراګراف;پرېشانه More…
2. 截夺
[jie2 duo2] (篒管) پرېكول;په لاركښېراګرزول;لاريې غوڅول;مخه نيول ◊ [jie2 duo2] (篒管) پرېكول;په لاركښېراګرزول;لاريې غوڅول;مخه نيول
3. 截止
[jie2 zhi3] (篒ゎ) ارتفاع;بس کول;پارچاوول;پارچاوونه;تم More…
4. 截点
[jie2 dian3] (篒翴) (دكتاب);برخه;برغنډ;بړانګه;بند;بنګړه;پاراګراف;پراګراف;پرېشانه More…
5. 截短
[jie2 duan3] (篒祏) پريكړى;پريكول;سركپ;سركپول;سرکپول;سرکونډي کول;سكولل;غوڅ;غوڅول;کونډی کول
6. 截稿线
[jie2 gao3 xian4] (篒絑絬) په عسكرى مجلس كې هغه حد چه تر هغه تېرېدل دمر ګ سبب كيږى;وروستنۍ نېټه چه يو كار بايداجراشى;ميعاد;نېټه;موعد;ضرب الاجل;مهلت;موده
7. 截距
[jie2 ju4] (篒禯) پرېكول;په لاركښېراګرزول;لاريې غوڅول;مخه نيول
8. 截面
[jie2 mian4] (篒) (دكتاب);برخه;برغنډ;بړانګه;بند;بنګړه;پاراګراف;پراګراف;پرېشانه More…