Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
戴假 戴口 戴手 戴胜 戴花
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[dai4 jia3 fa4] (拦安緑) جوړ شوى ويښتان;څاوار;مصنوعي وېښتان;مصنوعي ويښتان;وګ;وېښتان;عاريتي
[dai4 kou3 tao4 yu2] (拦甅) لغمکه;اربوز;ترګ;خولبند;خولپورى;خوله ورتړل;خولواښی;خولوندونی;دتوپك خوله;كټپوز خولبورى;كټپوز وراچول;کتبوزی;کټپوز;کړپوز;کمبوزی;کيزه ور More…
3. 戴手套
[dai4 shou3 tao4] (拦も甅) لاس ماغو;چمټه;دستکش;دسكله;دسکله;دسماغو;لاس بېله;لاس ماغه;دستکښ
4. 戴胜
[dai4 sheng4] (拦秤) پوپ تنی;ملاچرګک;کوکوپښ;چرګک;ککوی;الي ګېډی;ببوتنکى;توتوپښ;ګډی چرګ;ګوډملا;ګوډی چرګ;هد هد;سليماني
5. 戴花环
[dai4 hua1 huan2] (拦吏) ( په تيره بيادګلو );امېل;بڼاوونه;پوسل والی;د کوراسيون;ډول ډيل;ګلټوپل;هار;همېل