Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扁圆 扁坯 扁桃
2.
[pian1] () قايق;کشتوړۍ;ماکو
3. 扁圆
[bian3 yuan2] (蛾) ( په مذهبى چاروكى );فداكار;هغه شى چه قطبونه يي ژور وى
4. 扁坯
[bian3 pi1] (蓑) ټوټه;(لكه دتيږې);براډه;برغنډ;تبنګ;تخته;ټنګره;دړه;ښازه;شاځه;غوړرنی;كنډك;ستوف
5. 扁桃体
[bian3 tao2 ti3] (砰) بغوټ;بغوټۍ;تانسل;دستوني غړى;غټو;مغوټی;لوزه;ستغه
6. 扁桃体炎
[bian3 tao2 ti3 yan2] (砰) دستوني پاړ سوب;دستوني دبغوټو پاړ سوب;ډډو