Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扎眼 扎紧 扎透
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zha1] (ゃ) ( اصط );( بريښ );( لكه ستن;انجکشن;برمه کول;تېڅل;تېره;ټومبل;جګول;چاكو );چوخول;چيچنه;چيخل;څانګه;ځنل;داغ;درد څړيكه;دنر اّلت;سكونډل;ښوڅل;سوري كول;سوري کول;وړوكى More…
2. 扎眼
[zha1 yan3] (蚕泊) برېښول;دناڅاپى رڼا په سبب دسترګو برېښېدل;ړندول;سترګې برېښول;مبهوت كېدل
3. 扎紧
[za1 jin3] (ゃ候) فتق بند;( تخنيكي );( طب );( لكه دكوريا بل اوداسې نورو );اډانه;استوار;انډې تړل;انډى;ايريانېدل;بارتړل;بنډل;پنډ;ترينګل;ټينګ;ټينګ تړل;چجه;ځېلۍ;دړه;ډونډری;رنځکه;زنګوری;سرونګی;شكنجه More…
4. 扎透
[zha1 tou4] (ゃ硓) بوغده;بېيدۍ;پېبودۍ;پېشقبضه;جمدر;ستوه;شاب;کټاری;کنډاله;نېښ;ترنګ;خوشه;ګرمټ;پېزه;څوکه