Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打猎
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 打猎
[da3 lie4] (ゴ聐) ( لكه غشى );(لكه په ګولۍ يا غشي);(لكه رڼا);(يا پورې وتل);اچول;اچول 
;ارتل;اږېيل;اوشکې کول;ايله كېدل;بږول;بوسکارل;بې قوتي;بېخۍ;پړتاوول;په تراټ وتل;پورې More…
2. 打猎
[da3 lie4] (ゴ聐) پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پلټل;تعقيب;تعقيبول;ځغلول;ښكاركول;ښکار;ښکارکول;ښکارول;ښکارونګ;ښکارونه;شړل;صيد;لټول;لنډ په لنډ;ماره;هی کول;وڼ;وڼا