Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抄写 抄录 抄道
[chao1 xie3 yuan2] (й糶) کاپي نويس;کښاند;ليکونی;کاپي نويسي
3. 抄录
[chao1 lu4] (й魁) کوپي;بشاړې کول;پېښې کول;پېښې کونه;تقليد;تقليدول;توليدول;د خولې پېښې کول;سواد;سوق الجيش;كاپى;کاپي;کاپي کول;مثنى;مثنی;نسخه;نقل;نمونه;نقل ګير;جلد;مثل
4. 抄道
[chao1 dao4] (й笵) لنډول;لنډېدل